Mesto Rajec
SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok
Nám. SNP 2/2, 015 01 Rajec
 
 
Č.j.: 01/2391/2015; Č. záznamu: 01/2391/2015/1; dňa 11.8.2015
Vybavuje: Ing. Dita Jarinová
Tel: 041/5076515
 
OZNÁMENIE
O ZAČATÍ STAVEBNÉHO KONANIA A NARIADENIE ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA
 
REDSTON s.r.o., Hollého 203/50, 015 01 Rajec
dňa 11.8.2015 podal žiadosť o vydanie stavebného povolenia spojeného so zmenou využitia stavby na stavbu:
 
 
Stavebné úpravy a udržiavacie práce existujúcej účelovej komunikácie spojené
so zmenou využitia stavby na "Protipožiarna lesná cesta"
na pozemku register "C" parc. č. 2734/2, 2680/13 v katastrálnom území Rajec.
 
Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.
 
Mesto Rajec, ako miestne a vecne príslušný stavebný úrad podľa zákona č.416/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov a podľa §3 a §3a ods.4 zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v úplnom znení neskorších predpisov a §120 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku a v znení vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a vyhl. č.532/2002 Z.z., oznamuje v súlade s ustanovením §61 ods.1 a stavebného zákona začatie stavebného konania a súčasne nariaďuje na prerokovanie predloženej žiadosti ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň
 
8. septembra 2015 o 9.00 hodine
so stretnutím pozvaných Malá zasadačka, Mestský úrad , Nám. SNP 2/2, 015 01 Rajec.
 
Účastníci stavebného konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr pri tomto ústnom pojednávaní, inak sa na ne nebude prihliadať. V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanovisko dotknuté orgány a organizácie, inak podľa § 61 ods. 6 stavebného zákona bude považované ich stanovisko za kladné.
Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia (Mesto Rajec, Nám. SNP 2/2, 015 22 Rajec, úradné dni: Po: 8.00-14.00, St: 8.00-16.00, Pi: 8.00-11.00). Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prípadne navrhnúť ich doplnenie. K pripomienkam a námietkam, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo pri prerokovaní územného plánu zóny, sa podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona nebude prihliadať.
 
Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento zástupca musí predložiť písomnú plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.
 
                                                                                                Ing. Ján Rybárik v. r.
                                                                                                 primátor mesta Rajec
 
Toto oznámenie musí byť vyvesené na úradnej tabuli mesta /obce/ na dobu 15 dní.
Vyvesené dňa: 11.08.2015
Zvesené dňa: ....................................
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa