Ochrana poľnohospodárskej pôdy proti burinám - upozornenie

OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA
pozemkový a lesný odbor
Ul. Andreja Kmeťa 17, 010 01 Žilina
 
 
Vec: Ochrana poľnohospodárskej pôdy proti burinám - upozornenie.
 
Okresný úrad Žilina, pozemkový a lesný odbor na základe poznatkov získaných pri výkone štátnej správy na úseku poľnohospodárstva, ako aj zo sťažností užívateľov a vlastníkov poľnohospodárskych pozemkov zistil, že v súčasnosti vo veľkom množstve dochádza k poškodzovaniu prirodzených vlastností pôdy nadmerným výskytom a šírením škodlivých organizmov rastlinného pôvodu, najmä burín.

Podľa § 3 ods.1 písm. b) zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je každý vlastník poľnohospodárskej pôdy (ďalej len vlastník) alebo nájomca a správca poľnohospodárskej pôdy (ďalej len užívateľ) povinný predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch. Za porušenie povinnosti starostlivosti o poľnohospodársku pôdu môže byt' fyzickej osobe v priestupkovom konaní uložená pokuta do výšky 332.- €. Právnickej osobe a lebo fyzickej osobe - podnikateľovi môže byt' za uvedený správny delikt uložená pokuta od 166.- € až do 33 194.- €.
Vlastníci zaburinených pozemkov svojou nečinnosťou ohrozujú aj susedné pozemky. Podľa § 3 ods. 1 Občianskeho zákonníka výkon práv a povinnosti vyplývajúcich z občianskoprávnych vzťahov nesmie bez právneho dôvodu zasahovať do práv a oprávnených záujmov iných a nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi. Občiansky zákonník ďalej v § 127 ukladá každému vlastníkovi veci alebo pozemku povinnosť zdržať sa všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Ochrany svojich práv sa vlastníci dotknutých pozemkov môžu, v prípade zlyhania dohody a dohovoru zástupcu miestneho úradu (§ 3 ods.2 OZ) domáhať na súde.
 
V záujme zabezpečenia ochrany poľnohospodárskych a nepoľnohospodárskych pozemkov proti burinám, ako aj za účelom zintenzívnenia ochrany poľnohospodárskej pôdy, upozorňujeme Vás na povinnosť likvidácie burín vyplývajúcu zo zákona č.193/2005 Z.z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v. znení neskorších predpisov a zo zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zanedbávanie starostlivosti o poľnohospodársku pôdu a výskyt a následne šírenie burín na poľnohospodárskej i nepoľnohospodárskej pôde má každoročne za následok vznik veľkých škôd na kvalite pôdy a zberaných plodín, ohrozuje ekologickú stabilitu územia a funkčnej spätosti prírodných procesov v krajinnom prostredí, ako aj narúša estetický vzhľad krajiny.

Okresný úrad Žilina - pozemkový a lesný odbor bude priebežne kontrolovať likvidáciu burín a plnenie úloh vyplývajúcich z citovaných zákonov.

 
Príloha:
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa