MESTO RAJEC, Námestie SNP 2, 015 01 Rajec
 
VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY V RÁMCI PRIESKUMU TRHU
 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov organizácie: Mesto Rajec
IČO: 00321575
Adresa organizácie: Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec
Kontaktné miesto: Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec
Kontaktná osoba : Mgr. Miroslava Mihalcová
Telefón : 041/50765 16 e-mail : miroslava.mihalcova@rajec.sk
 
2. Druh zákazky
Podľa § 9 ods. 9 zákona o VO
 
3. Názov predmetu zákazky
Stavebné úpravy chodníka na ulici Kmeťovej v Rajci
 
4. Opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky sú stavebné úpravy chodníka na ulici Kmeťova v Rajci. Chodník je vedený po ľavej strane automobilovej komunikácie v smere Rajec – Ďurčiná, pričom chodník je riešený od križovania ulíc Kostolná ( I/64) – Kmeťova ( III/518016) na západe až po križovanie ulíc Sládkovičova – Kmeťova na východe. Stavebné úpravy zasahujú aj na ulicu Kostolná cca 3 m od rohu existujúceho objektu, tak aby bolo zabezpečené bezbariérové napojenie chodníka na prechod pre chodcov.
Existujúci chodník je s krytom dláždeným, vedený v úrovni vozovky automobilovej komunikácie. Cez chodník vedú prejazdy do zázemia existujúcej zástavby.
Chodník s krytom dláždeným sa na ulici Kostolná napája na chodník s krytom asfaltovým lemovaný obrubníkmi. Časť z tohto asfaltového chodníka bude vybúraná z dôvodu plynulého prechodu z existujúceho prevýšenia na uvažované prevýšenie 20 mm v mieste prechodu pre chodcov. Súčasťou chodníka sú zabetónované plochy určené pre výsadbu stromov a 4 stromy priemeru cca 25 cm určené na výrub.
Keďže nebol realizovaný inžiniersko-geologický prieskum v riešenom území, skladba spevnených plôch určených na vybúranie bude stanovená orientačne. Skutočná skladba spevnených plôch bude určená až pri zemných, resp. búracích prácach. Stavebné úpravy budú nadväzovať na úpravu ulice Bielisko.
Práce budú realizované dodávateľom vrátane dočasného dopravného značenia a vytýčenia inžinierskych sietí.
Kladačský plán dlažby
Finálny povrch spevnených plôch vo vymedzenom riešenom území pozostáva z betónovej dlažby hrúbky 70 mm (viď. výkres č. 06 Kladačský plán dlažby), ukladanej v pravouhlej osnove. Farebné členenie plôch sleduje rytmizáciu plôch ulíc.
Dláždené plochy sú vymedzené objektami existujúcej zástavby alebo cestnými obrubníkmi. Prechod medzi dláždenými plochami riešeného územia a asfaltovanými komunikáciami priľahlého územia mesta je riešený obrubníkmi uloženými na stojato s prevýšením 20 mm a 120 mm.
Farebné riešenie naväzuje na PD „Úprava ciest priliehajúcich k námestiu SNP Rajec, 2.etapa – 08/2009“. Kombinácia farieb je postavená na kontraste svetlosivej a grafitovej. V svetlosivom prevedení navrhujeme realizovať chodníkové prejazdy a v zmysle PD „Úprava ciest priliehajúcich k námestiu SNP Rajec, 2.etapa – 08/2009“ svetlosivé štvorce a svetlosivé pásy. Svetlosivé štvorce budú mať rozmery 48/48 cm, svetlosivé pásy budú šírky 120 cm. Osová vzdialenosť útvarov bude 6,0 m. Sklon pásov na ulici Kmeťova v dotyku s námestím A. Škrábika uvažujeme prebrať z kladačského plánu PD „Úprava ciest priliehajúcich k námestiu SNP Rajec, 2.etapa – 08/2009“. Rozmiestnenie svetlosivých pásov šírky 120 cm a svetlosivých štvorcov 48/48 cm na ulici Kmeťova v časti medzi ulicami Bielisko a Sládkovičova bolo uvažované na stred medzi chodníkovými prejazdami pri bytových domoch a následne tomu bude prispôsobené rozmiestnenie svetlosivých útvarov v dlažbe v okrajových častiach. Osová vzdialenosť útvarov bude 6,0 m.
Obrazce z dlažby sú rozdelené do útvarov „a“, „b“, „c“, pričom v jednotlivých útvaroch sú nasledovné formáty dlažby : „a“ - 18/24 cm, „b“ - 12/12 cm, „c“ - 12/18 cm, 12/12 cm.
 
Betónová dlažba hr. 70 mm – sumár podľa farieb :
- tmavosivá : 251,2 m2;
- svetlosivá : 85,7 m2.
 
Termín realizácie : od podpisu zmluvy. Do 31.8. 2015
 
5. Predpokladaná hodnota zákazky   28 000,- bez DPH
 
6. Podmienky účasti uchádzačov
Návrh celkovej ceny s DPH. Celková cena pozostáva zo súčtu návrhu jednotkovej ceny bez DPH a 20% DPH.
 
7. Miesto dodania cenových ponúk
Mestský úrad Rajec, 1. poschodie, Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec – podateľňa
 
8. Rozdelenie predmetu zákazky na časti
Nie
 
9. Spoločný slovník obstarávania (CPV)
45000000-7 Stavebné práce, 44113000-5 Cestný stavebný materiál, 45233260-9 Stavebné práce na stavbe ciest pre chodcov
 
10. Lehota na predkladanie ponúk: do 29.6. 2015 do 10.00 hod.
- Poštou - na hore uvedenú adresu
- Osobne – do podateľne Mestského úradu Rajec, 1. poschodie, Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec.
 
11. Hlavné podmienky financovania
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných prostriedkov Mesta Rajec.
Platba na faktúru. Verejný obstarávateľ neposkytne preddavok ani zálohovú platbu.
 
12. Podmienky účasti záujemcov
12.1. Cenová ponuka.
12.1.1. Obsah cenovej ponuky
Cenová ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:
a) identifikáciu uchádzača (názov alebo obchodné meno uchádzača, adresu, sídlo, meno a funkciu štatutárneho orgánu, IČO, DIČ, prípadne telefónne číslo, faxové číslo), taktiež meno a priezvisko kontaktnej osoby, jej telefónne číslo, adresu elektronickej pošty, na ktorú sa môže verejný obstarávateľ obrátiť v prípade potreby získať vysvetlenie k obsahu predloženej ponuky,
b) musí vychádzať z výkazu výmer podľa prílohy č. 1 tejto výzvy,
c) čestné vyhlásenie uchádzača podľa prílohy č. 2 tejto výzvy,
d) popis prác,
e) na obálke cenovej ponuky uveďte identifikačné údaje a označenie:
Prieskum trhu – NEOTVÁRAŤ! ,, CHODNÍK KMEŤOVÁ,,
12.2. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za predmet zákazky, uvedená v ponuke, bude vyjadrená v eurách.
12.3. Navrhovaná zmluvná cena za predmet zákazky musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
12.4. Celková cena bude stanovená v eurách bez DPH a s DPH. Cena musí obsahovať všetky náklady spojené s dodaním predmetu zákazky. Uchádzačovi nevznikne nárok na úhradu dodatočných nákladov, ktoré si opomenul započítať do ceny predmetu zákazky.
12.5. Ak uchádzač nie je platiteľ DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní v ponuke.
12.6. Uchádzač predloží kópiu dokladu o oprávnení zabezpečovať práce a poskytovať služby uvedené v bode 4 tejto výzvy (výpis z obchodného registra, živnostenský list a pod.).
12.7. Celá ponuka, tiež dokumenty k nej priložené musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku.
 
13. Preskúmanie ponúk
13.1. Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré zodpovedajú požiadavkám a podmienkam uvedeným v tejto výzve.
13.2. Platnou ponukou je ponuka, ktorá zároveň neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s uvedenými požiadavkami a podmienkami. Ostatné ponuky uchádzačov budú vylúčené.
13.3. Uchádzač bude upovedomený o vylúčení jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia.
13.4. Vyhodnocovacia komisia môže požiadať uchádzačov o vysvetlenie ponuky, v lehote určenej verejným obstarávateľom, nesmie však vyzvať ani prijať ponuku uchádzača na zmenu, ktorou by sa ponuka zvýhodnila.
13.5. Ak ponuka uchádzača obsahuje neobvykle nízku cenu, komisia písomne požiada uchádzača o vysvetlenie návrhu ceny a určí lehotu na dobu vysvetlenia. Komisia vylúči ponuku, ak uchádzač nepredloží vysvetlenie v lehote určenej komisiou alebo ak predložené vysvetlenie nie je v súlade s požiadavkou verejného obstarávateľa.
 
14. Kritériá na hodnotenie ponúk:
Verejný obstarávateľ zvolil pre vyhodnotenie predložených ponúk zadávanej zákazky kritérium: najnižšia cena.
 
15. Ďalšie informácie
15.1. Pracovný čas verejného obstarávateľa je od 8,00 do 15,00 hod.
15.2. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.
15.3. Ponuky uchádzačov doručené na adresu verejného obstarávateľa a predložené v lehote na predkladanie ponúk sa uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie tohto verejného obstarávania.
15.4. Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať doklady a dokumenty uvedené v bode č. 12 tejto výzvy a musí byť vyhotovená v písomnej forme, a to písacím strojom alebo tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky. Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
15.5. Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku, buď samostatne sám za seba alebo ako splnomocnený člen skupiny za členov skupiny.
15.6. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť prieskum trhu, resp. nevyzvať uchádzača s najnižšou cenou k podpisu zmluvu v prípade, ak ani jeden uchádzač nebude spĺňať požiadavky verejného obstarávateľa uvedené v tejto výzve, alebo ak v priebehu procesu prieskumu trhu došlo k nepredvídaným zmenám v predmete zákazky.
 
16. Vyhodnotenie cenových ponúk
Verejný obstarávateľ vyhodnotí predložené cenové ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky. Vyhodnotenie ponúk je neverejné. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej celková cena za predmet zákazky prevyšuje finančný limit určený verejným obstarávateľom, alebo ktorá nespĺňa všetky podmienky a požiadavky uvedené v tejto výzve.
 
17. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia cenových ponúk
Každému uchádzačovi, ktorého cenová ponuka bola vyhodnotená, bude bezodkladne zaslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia cenových ponúk. Úspešnému uchádzačovi bude zaslané oznámenie, že jeho ponuka bola prijatá.
 
Osoba zodpovedná za vecnú stránku zákazky: Albert Štefan, údržba komunikácií, tel.: 0905 368 065.
 
V Rajci, dňa 22.06.2015
 
                                                                                   Ing. Ján Rybárik v. r.
                                                                                primátor mesta
 
Prílohy :

 

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa