OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA
odbor starostlivosti o životné prostredie
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Námestie M. R. Štefánika 1, 010 01 Žilina
 
Vec: Oznámenie o strategickom dokumente
"Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja na roky 2014 - 2020".
 
 
Obstarávateľ, Žilinský samosprávny kraj, doručil Okresnému úradu Žilina, odboru starostlivosti o životné prostredie, podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon") oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu "Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja na roky 2014 - 2020", ktoré vám podľa § 6 ods.2 zákona ako dotknutej obci zasielame. Návrh uvedeného strategického dokumentu svojimi parametrami je podľa § 4 ods. 1 predmetom posudzovania podľa tohto zákona.
Okresný úrad Žilina vás vyzýva, aby ste podľa § 6 ods. 5 zákona, ako dotknutá obec informovali do 3 dní od doručenia tohto oznámenia o tomto oznámení verejnosť spôsobom v mieste obvyklým a zároveň verejnosti oznámili, kedy a kde je možné do oznámenia nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie.
 
Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko na Okresný úrad Žilina  do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené.
 
Oznámenie o strategickom dokumente "Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Žilinského kraja" je zverejnené aj na internetovej stránke: http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-hospodarskeho-socialneho-rozvoja-zilinskeho-samospravneho-kraj-1
 
Príloha:
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa