Oznámenie o strategickom dokumente "Územný plán obce - Ďurčiná – zmena a doplnok č. 1"

OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA
odbor starostlivosti o životné prostredie
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Námestie M. R. Štefánika 1, 010 01 Žilina
 
Vec: Oznámenie o strategickom dokumente "Územný plán obce - Ďurčiná – zmena a doplnok č. 1"
 
 
Obstarávateľ, Obec Ďurčiná, Ďurčiná 77, 015 01 Rajec, doručil dňa 13. 04. 2015 Okresnému úradu Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia podľa § 5 zákona Č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon EIA") Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu "Územný plán obce - Ďurčiná - zmena a doplnok č. 1" podľa § 6 ods. 2 zákona ako dotknutej obci zasielame.
Návrh uvedeného strategického dokumentu svojimi parametrami je podľa § 4 ods. 2. písm. c) zákona predmetom posudzovania podľa tohto zákona.
 
Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko na Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené.
 
Uvedené oznámenie o strategickom dokumente "Územný plán obce - Ďurčiná - zmena a doplnok č. 1" je zverejnené aj na internetovej stránke http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-durcina-zmena-doplnok-c-1 ...
 
Príloha:
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa