Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Tomáš Kovanda

MESTO RAJEC
Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22
 
V Rajci 06.05.2015
OZNÁMENIE
 
Mesto Rajec oznamuje občanovi Tomáš Kovanda,  trvale bytom Rajec, že na Mesto Rajec mu bola dňa 06.05.2015 doručená doporučená listová zásielka, ktorej odosielateľom je Mgr. Bernard Janík, súdny exekútor, so sídlom Daniela Dlabača 2/978, 010 01 Žilina.
Oznámenie o uložení zásielky si môže menovaná prevziať na MsÚ Rajec v kancelárii č. 2 na  1. poschodí,
v pracovných dňoch od 8:00 – 11:00 hod. a od 12:00 – 15:00 hod. v stredu do 16.00 hod.
 
Toto oznámenie bude vyvesené na dobu 15 dní.
                                                                                                                     Ing. Ján Rybárik v.r.
                                                                                                                     primátor mesta
Potvrdenie o dobe vyvesenia:
Toto oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli Mesta Rajec od 06.05.2015 do 21.05.2015
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa