Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Stanislav Uhlárik

MESTO RAJEC
Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22
 
V Rajci 05.05.2015
OZNÁMENIE
 
Mesto Rajec oznamuje občanovi Stanislav Uhlárik,  trvale bytom Rajec, že na Mesto Rajec mu bola dňa 05.05.2015 doručená doporučená listová zásielka, ktorej odosielateľom je Všeobecná zdravotná poisťovňa. a.s., pobočka Žilina, so sídlom P.O.Hviezdoslavova 26, 010 01 Žilina.
Oznámenie o uložení zásielky si môže menovaná prevziať na MsÚ Rajec v kancelárii č. 2 na  1. poschodí,
v pracovných dňoch od 8:00 – 11:00 hod. a od 12:00 – 15:00 hod. v stredu do 16.00 hod.
 
Toto oznámenie bude vyvesené na dobu 15 dní.
                                                                                                                     Ing. Ján Rybárik v.r.
                                                                                                                     primátor mesta
Potvrdenie o dobe vyvesenia:
Toto oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli Mesta Rajec od 05.05.2015 do 20.05.2015
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa