Zverejnenie zámeru
prenechať majetok obce do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 9/ písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení o majetku obcí, a to :

nehnuteľnosti v katastrálnom území Rajec:
- nebytové priestory v katastrálnom území Rajec nachádzajúce sa v dome súp. č. 211 ( Hollého ul.) postavenom na pozemku KNC parc. č. 1104/68, v areáli futbalového štadióna, o úžitkovej plocha 80 m2, ktoré pozostávajú z troch miestností s príslušenstvom, ktorým je vstupná chodba, sociálne zariadenie/WC,kúpeľňa a pivnica v suteréne
- časť pozemku KNC parc.č . 1104/1 o výmere 152 m2 - spevnená plocha s prístreškom pred stavbou súp. č. 211, zapísané v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1500 vedenom pre kat. úz. Rajec, na ktorom je v zápise pod B1/ zapísaný ako vlastník Mesto Rajec v celosti, nájomcovi - Jozef Imrišek ml. ,   ...viac informácií
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa