Zverejnenie zámeru prenechať majetok obce do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru
prenechať majetok obce do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 9/ písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení o majetku obcí, a to :

nehnuteľnosti v katastrálnom území Rajec:
- dom súpisné číslo 606 postavený na pozemku KNC parcele číslo 96
- pozemky KNC parcelu číslo 96; zastavané plochy a nádvoria o výmere 326 m2, KNC parcelu číslo 97/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 124 m2 , zapísané v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1500 vedenom pre katastrálne územie Rajec, na ktorom je v zápise pod B1/ zapísaný ako vlastník Mesto Rajec v celosti, nájomcovi MATEA, s.r.o. so sídlom Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina ,   ...viac informácií
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa