Zverejnenie zámeru-prevodu majetku obce odpredajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru
prevodu majetku obce odpredajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení o majetku obcí - zverejňuje zámer prevodu majetku mesta odpredajom, a to :

pozemok KNC parcela č. 1390/1 – zastavaná plocha o výmere 234 m2 v podiele 249/1000, pozemok KNC parcela č. 1390/8 - zastavaná plocha o výmere 572 m2 v podiele 249/1000 evidované na LV č. 2300, pozemok KNC parcela č. 1390/2 – zastavaná plocha o výmere 21 m2 v podiele 1/1 evidovaná na LV č. 1500 v prospech kupujúceho Kašiak Ľuboš,   ...viac informácií
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa