Mesto Rajec
SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok
Námestie SNP 2/2 , 015 01 Rajec

č.j. 01/594/2015/UR/03-Ďu;  dňa 21.4.2015
 
Rozhodnutie o umiestnení stavbyu
 
Meno (názov) a adresa žiadateľa: Slovak Telekom a.s.
                                                      Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
                                    v zastúpení: Telekomunik, s.r.o.,
                                                       Klimkovičova 12, 040 11 Košice

podal dňa 12.02.2015 žiadosť o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby na stavbu:
 
Rajec, Fullova 14, vybudovanie napojenia UR A/9 úložným káblom.

v meste Rajec, ul. Slottova, Fullova, Haškova, Mudrochova v katastrlnom území: Rajec
na pozemkoch C KN parcel. číslo : 2764, 2763, 2149/1, 467/8
 
Mesto Rajec, v zastúpení primátorom Ing. Jánom Rybárikom, ako miestne a vecne príslušný stavebný úrad podľa zákona 416/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov a podľa §117 zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a doplnkov posúdil žiadosť o vydanie územného rozhodnutia v zmysle §39a stavebného zákona a v súlade s ust. §35 a §37 stavebného zákona a v územnom konaní a ústnom jednaní, ktoré sa konalo dňa 2.4.2015, po preskúmaní žiadosti rozhodol takto:
podľa § 39a) stavebného zákona povoľuje umiestnenie stavby, Rajec, Fullova 14, vybudovanie napojenia UR A/9 úložným káblom v meste Rajec, ul. Slottova, Fullova, Haškova, Mudrochova v katastrálnom území: Rajec na pozemkoch C KN parc. č.: 2764, 2763, 2149/1, 467/8.
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa