MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia
Odbor environmentálneho posudzovania
Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava
 
 
Vec
Zmena dobývacieho priestoru Rajec a pokračovanie ťažby dolomitu na lokalite Šuja Vidošová - zaslanie zámeru
 
Navrhovateľ, DOLKAM ŠUJA a.s., Šuja, 015 01 Rajec, doručil dňa 25.03.2015 Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len "MŽP SR") podľa § 22 zákona Č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") zámer navrhovanej činnosti "Zmena dobývacieho priestoru Rajec a pokračovanie ťažby dolomitu na lokalite Šuja - Vidošová".
 
 
MŽP SR, odbor environmentálneho posudzovania, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 a § 2 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 písm. k) a § 54 ods. 2 písm. k) zákona, podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že sa začalo správne konanie vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie dňom doručenia zámeru navrhovateľom. Zámer Vám podľa § 23 ods. 1 zákona ako dotknutej obci resp. povoľujúcemu orgánu zasielame v prílohe.
 
Zámer je zverejnený na
 
Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko ministerstvu do 21 dní od zverejnenia zámeru na webovom sídle ministerstva alebo od zverejnenia oznámenia podľa § 23 ods. 3 zákona; písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď je doručené v stanovenej lehote prostredníctvom dotknutej obce.
 
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa