Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Martina Tabačková

MESTO RAJEC
Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22
 
V Rajci 08.04.2015
OZNÁMENIE
 
Mesto Rajec oznamuje občanovi Martina Tabačková,  trvale bytom Rajec, že na Mesto Rajec jej bola dňa 08.04.2015 doručená doporučená listová zásielka, ktorej odosielateľom je Sociálna poisťovňa ústredie, ul. 29. Augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava.
Oznámenie o uložení zásielky si môže menovaná prevziať na MsÚ Rajec v kancelárii č. 2 na  1. poschodí,
v pracovných dňoch od 8:00 – 11:00 hod. a od 12:00 – 15:00 hod. v stredu do 16.00 hod.
 
Toto oznámenie bude vyvesené na dobu 15 dní.
                                                                                                                     Ing. Ján Rybárik v.r.
                                                                                                                     primátor mesta
Potvrdenie o dobe vyvesenia:
Toto oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli Mesta Rajec od 08.04.2015 do 23.04.2015
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa