Mesto Rajec
SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok
Námestie SNP 2/2 , 015 01 Rajec
č.j.01/594/2015 dňa 3.3.2015
 
 
OZNÁMENIE O ZAČATÍ ÚZEMNÉHO KONANIA VEREJNOU VYHLÁŠKOU
A POZVANIE K ÚSTNEMU JEDNANIU
 
 
Meno (názov) a adresa žiadateľa :
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
 v zastúpení: Telekomunik, s.r.o., Klimkovičova 12, 040 11 Košice
 
podal dňa 12.2.2015 žiadosť o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby na stavbu:
 
Rajec, Fullova 14,
vybudovanie napojenia UR A/9 úložným káblom
 
 
v meste Rajec, ul. Slottova, Fullova, Haškova, Mudrochova
v katastrálnom území: Rajec
 
na pozemkoch C KN parcelné číslo: 2764, 2763, 2149/1, 467/8 k.ú. Rajec
 
Mesto Rajec , v zastúpení primátorom Ing. Jánom Rybárikom, ako miestne a vecne príslušný stavebný úrad podľa zákona 416/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov a podľa § 117 zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a doplnkov posúdil žiadosť o vydanie územného rozhodnutia v zmysle § 35 a § 37 ods.1 stavebného zákona a v súlade s ust. § 36 ods. 1, 4 stavebného zákona oznamuje začatie konania o umiestnení stavby všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom.
 
Zároveň nariaďuje na prerokovanie žiadosti: ústne jednanie dňa 2. apríla 2015 o  8 00 hodine na Mestskom úrade v Rajci , malá zasadačka na 1.poschodí.
 
Účastníci konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr pri ústnom jednaní, inak k nim nebude prihliadnuté.V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány. Ak účastníci konania v určenej alebo predĺženej lehote  (§ 36 ods. 3 stavebného zákona) neoznámia svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasia.
 
 
Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na Oddelení výstavby a životného prostredia Mestského úradu v Rajci, stavebný úrad pred dňom ústneho jednania v stránkové dni a pri ústnom jednaní .
 
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona. Toto oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Rajec.
 
Vybavuje : Ďurčanská, tel. 5076515
 
 
                                                                         Ing. Ján Rybárik v.r.
                                                                             primátor mesta Rajec
 
 
Doručí sa :
Telekomunik s.r.o., Klimkovičova 12, Košice
MO SR, Agentúra správy majetku ČSA 7, Banská Bystrica
MV SR, Centrum podpory, oddelenie telekom.služieb, 9.mája 1, B. Bystrica
Krajský pamiatkový úrad, Mar. nám. 19, Žilina
ORPZ, ODI, Veľká okružná 31, Žilina
OR HaZZ, Nám. požiarnikov 1, Žilina
OÚ, odbor krízového riadenia, J. Kráľa 4, Žilina
OÚ ŽP, M.R. Štefánika 1, Žilina
SEVAK a.s. Bôrická cesta 1960, Žilina
SPP – distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava
Slovak Telekom a.s., Poštova 1, Žilina
SSE-D. a.s., Pri Rajčanke 2927, Žilina
Energotel a.s., J. Milca 756/44, Žilina
OSBD Žilina, Tulská 33, Žilina
 
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa