Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Zuzana Kaplíková

MESTO RAJEC
Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22
 
V Rajci 16.02.2015
OZNÁMENIE
 
Mesto Rajec oznamuje občanovi Zuzana Kaplíková,  trvale bytom Rajec, že na Mesto Rajec jej bola dňa 16.02.2015 doručená doporučená listová zásielka, ktorej odosielateľom je Notársky úrad JUDr. Juraj Ehn, notár, so sídlom ul. Štefánikova 217, 014 01 Bytča.
Oznámenie o uložení zásielky si môže menovaná prevziať na MsÚ Rajec v kancelárii č. 2 na  1. poschodí,
v pracovných dňoch od 8:00 – 11:00 hod. a od 12:00 – 15:00 hod. v stredu do 16.00 hod.
 
Toto oznámenie bude vyvesené na dobu 15 dní.
                                                                                                                     Ing. Ján Rybárik v.r.
                                                                                                                     primátor mesta
Potvrdenie o dobe vyvesenia:
Toto oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli Mesta Rajec od 16.02.2015 do 04.03.2015
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa