Zverejnenie zámeru prenechať majetok obce do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru
prenechať majetok obce do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 9/ písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení o majetku obcí, zverejňuje zámer prenechať majetok mesta do nájmu, a to:

pozemok KNC parcelu číslo 1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 307 m2, na ktorom sa nachádza budova Radnice. Uvedený pozemok sa nachádza v katastrálnom území Rajec a je zapísaný v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1500 vedenom pre kat. úz. Rajec, na ktorom je v zápise pod B1/ zapísaný ako vlastník Mesto Rajec v celosti, nájomcovi: - nebytové priestory o výmere 45,19 m2 MC-USIP, spol. s r.o., Mládežnícka – internát, 1.poschodie 324/21, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36002411, DIČ: 2020440763
z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktoré sú dané tým, že:
Priestory na prízemí Radnice v Rajci sú dlhodobo nevyužívané na prenájom. V minulosti sa tieto priestory prenajímali ako predajňa kníhkupectva a neskôr predajňa kvetín. Prenájom Radnice bol dlhodobo zverejnený na webovom sídle mesta Rajec. Záujemca MC-USIP, spol. s r.o. prejavila o tieto priestory záujem, chcú ich využiť ako predajňu kníh.
  ...viac informácií
 
 
 
 
 
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa