Zverejnenie zámeru prevodu majetku obce odpredajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru
prevodu majetku obce odpredajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení o majetku obcí - zverejňuje zámer prevodu majetku mesta odpredajom, a to :

pozemok pozemok KNC parcela č. 734/6 - zastavaná plocha o výmere 68 m2 evidovaná na LV č. 1500 v prospech kupujúcich žiadateľov Ing. Marek Blažek,a manželky a Mgr. Veroniky Blažekovej, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov  ...viac informácií
 
pozemok pozemok KNC pozemok KNC parcela č. 1536 - orná pôda o výmere 130 m2 evidovaná na LV č. 1500, pozemok KNC parcela č. 1533/2 - záhrady o výmere 28 m2, ktorá vznikla odčlenením od KNC parcely č. 1533, pozemok KNC parcela č. 1534/2 - zastavaná plocha o výmere 2 m2 , ktorá vznikla odčlenením od KNC parcely č. 1534 obidve evidované na LV č. 1500 na základe geometrického plánu č. 238/2010 v prospech kupujúcich žiadateľov Fraštia František a manželka Jozefa Fraštiová, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov ...viac informácií
 
nebytový priestor č. 9-5 o výmere 30,70 m2 nachádzajúci na prízemí budovy s.č. 200 na ul. Hollého v Rajci (poliklinika-bočný vchod), podiel 307/7500 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel na pozemku KNC parcela č. 1102 v prospech kupujúcej MDDr. Michaely Stránskej ...viac informácií
 
pozemok KNC parcela č. 467/2 - zastavaná plocha o výmere 657 m2 evidovaná na LV č. 1500 vlastníka Mesto Rajec v prospech kupujúcich žiadateľov: 1. Veselý Peter a manželka PaedDr. Veronika Veselá, v podiele 84/1808 a v podiele 16/1808 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov; 2. Chládek Miroslav,v podiele 50/1808; 3. Barinková Oľga,v podiele 50/1808; 4. Bartek Cyril a manželka Anna, v podiele 50/1808 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov; 5. Ragas Juraj, v podiele 50/1808 ...viac informácií
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa