Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Ján Sobolič

MESTO RAJEC
Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22
 
V Rajci 09.02.2015
OZNÁMENIE
 
Mesto Rajec oznamuje občanovi Ján Sobolič,  trvale bytom Rajec, že na Mesto Rajec mu bola dňa 09.02.2015 doručená listová zásielka, ktorej odosielateľom je JUDr. Rudolf Krutý, PhD., súdny exekútor, so sídlom Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava.
Oznámenie o uložení zásielky si môže menovaný prevziať na MsÚ Rajec v kancelárii č. 2 na  1. poschodí,
v pracovných dňoch od 8:00 – 11:00 hod. a od 12:00 – 15:00 hod. v stredu do 16.00 hod.
 
Toto oznámenie bude vyvesené na dobu 15 dní.
                                                                                                                     Ing. Ján Rybárik v.r.
                                                                                                                     primátor mesta
Potvrdenie o dobe vyvesenia:
Toto oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli Mesta Rajec od 09.02.2015 do 24.02.2015
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa