Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Marián Németh

MESTO RAJEC
Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22
 
V Rajci 06.02.2015
OZNÁMENIE
 
Mesto Rajec oznamuje občanovi Marián Németh,  trvale bytom Rajec, že na Mesto Rajec mu bola dňa 06.02.2015 doručená doporučená listová zásielka, ktorej odosielateľom je Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., krajská pobočka Žilina, sa sídlom P.O.Hviezdoslava 26, 010 01 Žilina.
Oznámenie o uložení zásielky si môže menovaný prevziať na MsÚ Rajec v kancelárii č. 2 na  1. poschodí,
v pracovných dňoch od 8:00 – 11:00 hod. a od 12:00 – 15:00 hod. v stredu do 16.00 hod.
 
Toto oznámenie bude vyvesené na dobu 15 dní.
                                                                                                                     Ing. Ján Rybárik v.r.
                                                                                                                     primátor mesta
Potvrdenie o dobe vyvesenia:
Toto oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli Mesta Rajec od 06.02.2015 do 23.02.2015
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa