Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Vladimír Poláček

MESTO RAJEC
Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22
 
V Rajci 10.12.2014
OZNÁMENIE
 
Mesto Rajec oznamuje občanovi Vladimír Poláček,  trvale bytom Rajec, že na Mesto Rajec mu bola dňa 10.12.2014 doručená doporučená listová zásielka, ktorej odosielateľom je JUDr. Jaroslav Kabáč, súdny exekútor, so sídlom Mládežnícka 325/23, 017 01 Považská Bystrica.
Oznámenie o uložení zásielky si môže menovaný prevziať na MsÚ Rajec v kancelárii č. 2 na  1. poschodí,
v pracovných dňoch od 8:00 – 11:00 hod. a od 12:00 – 15:00 hod. v stredu do 16.00 hod.
 
Toto oznámenie bude vyvesené na dobu 15 dní.
                                                                                                                     Ing. Ján Rybárik v.r.
                                                                                                                     primátor mesta
Potvrdenie o dobe vyvesenia:
Toto oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli Mesta Rajec od 10.12.2014 do 25.12.2014
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa