Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Richard Wirgha

MESTO RAJEC
Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22
 
V Rajci 12.12.2014
OZNÁMENIE
 
Mesto Rajec oznamuje občanovi Richard Wirgha,  trvale bytom Rajec, že na Mesto Rajec mu bola dňa 12.12.2014 doručená doporučená listová zásielka, ktorej odosielateľom je ALOPEX Advosory, s.r.o., so sídlom Partizánska 2, 811 03 Bratislava.
Oznámenie o uložení zásielky si môže menovaný prevziať na MsÚ Rajec v kancelárii č. 2 na  1. poschodí,
v pracovných dňoch od 8:00 – 11:00 hod. a od 12:00 – 15:00 hod. v stredu do 16.00 hod.
 
Toto oznámenie bude vyvesené na dobu 15 dní.
                                                                                                                     Ing. Ján Rybárik v.r.
                                                                                                                     primátor mesta
Potvrdenie o dobe vyvesenia:
Toto oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli Mesta Rajec od 12.12.2014 do 27.12.2014
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa