Mesto Rajec
Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec
 
Oznámenie verejnosti
 
Váš list číslo/zo dňa 191/2014-3.4./j.m./2.12.2014
Naše číslo 464/2014/OVS-3581
Vybavuje/linka Tomčíková 041/5076522
V Rajci/dátum  11.12.2014
 
 
Oznámenie o zverejnení a uložení záverečného stanoviska
 
 
Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia, odbor environmentálneho posudzovania, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava zaslalo záverečné stanovisko k navrhovanej činnosti:
Navýšenie ročnej ťažby dolomitu v dobývacom priestore
Veľká Čierna – lom Baranová na úroveň 500 000 ton ročne
spoločnosti KSR – Kameňolomy SR, s.r.o. Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen, IČO: 31559 123 na zverejnenie.
 
Oznamujeme verejnosti, že znenie záverečného stanoviska je zverejnené na webovej stránke mesta Rajec: www.rajec.sk, v časti výstavba a životné prostredie.
Ďalej je uložené na oddelení výstavby a životného prostredia Mestského úradu Rajec (MsÚ). Do dokumentácie je možné nahliadnuť, robiť výpisy alebo na vlastné náklady kópie počas stránkových dní MsÚ.
 
                                                                                                               
                                                                                                          Bc. Júlia Tomčíková v.r. 
                                                                                                          Vedúca oddelenia výstavby
 
 
Na vedomie: MŽP SR Nám. Ľudovíta Štúra 1 Bratislava
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa