Voľné pracovné miesto - učiteľ/ka pre predprimárne vzdelávanie

Mesto Rajec ako zriaďovateľ Materskej školy, Mudrochova 930/10, Rajec
 
prijme s nástupom od 1.1.2015 do pracovného pomeru
 
učiteľ/ka pre predprimárne vzdelávanie
 
Kvalifikačné predpoklady:
v zmysle platnej školskej legislatívy.
 
Požadované doklady:
- žiadosť o prijatie do zamestnania,
- profesijný životopis,
- doklad o ukončenom vzdelaní,
- súhlas so spracovaním osobných údajov,
- výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace*) 
- potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti*)
 
Všetky požadované doklady môžete:
- priniesť osobne,
- zaslať na e-mail podatelna@rajec.sk ,
- zaslať na adresu: Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec
 
(*posledné dva doklady doloží vybratý uchádzač pred podpísaním pracovnej zmluvy).
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa