Mesto Rajec
SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok
Námestie SNP 2/2 , 015 01 Rajec

č.j.01/2349/2014/UR/11-Ďu;  dňa 4.11.2014
 
Rozhodnutie o umiestnení stavbyu
 
Meno (názov) a adresa žiadateľa: Slovak Telekom a.s.
                                                      Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
                                    v zastúpení: Profi-NETWORK Slovakia a.s.
                                                      Bratislavská 117/48, 911 05 Trenčín

podal dňa 27.8.2014 žiadosť o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby na stavbu:
 
MTS rozš. Rajec S. Chalupku 3 x 12 b.j.

v meste Rajec, ul. S. Chalupku v katastrálnom území : Rajec na pozemkoch C KN parcel. číslo : 1722, 1724/1, 1721/1, 1772/2, 1774/2, 2165, 2160, 2158/17, 2162/3, 2158/9, 2158/2, 2158/12, 2158/13, 2158/21, 2158/16, 2158/29 k.ú. Rajec.
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa