Návrh VZN a dodatkov k VZN na kalendárny rok 2015-28.10.2014

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č..../2014 z 13.11.2014 o dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje na kalendárny rok 2015.
 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č..../2014 z 13.11.2014 o dani za psa na kalendárny rok 2015.
 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č..../2014 z 13.11.2014 o dani za ubytovanie na kalendárny rok 2015.
 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č..../2014 z 13.11.2014 o dani za uživanie verejného priestranstva na kalendárny rok 2015. 
 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č..../2014 z 13.11.2014 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2015. 
 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č.…/2014 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku žiaka základnej umeleckej školy, dieťaťa materskej školy a dieťa školského zariadenia zriadených na území mesta Rajec. 
 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č..../2014 z 13.11.2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2015. 
 
Návrh dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 10/2013 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku žiaka základnej umeleckej školy, dieťaťa materskej školy a dieťa školského zariadenia zriadených na území mesta Rajec. 
 
Návrh dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2014 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia a výške úhrad za tieto služby v Domove vďaky v zriaďovacej pôsobnosti mesta Rajec.
 
Návrh dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2013 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za tieto služby v Dennom stacionári Domova vďaky v Rajci. 
 
Návrh dodatok č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2014 „TRHOVÝ PORIADOK". 
 
Návrh dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 5/2012 o zákaze užívania alkoholických nápojov na vymedzených verejne prístupných miestach. 
 
Návrh Rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec na roky 2015 - 2017.
 
Návrh Programového rozpočtu Mesta Rajec na roky 2015 - 2017.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa