Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Juraj Vanák

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., pobočka Žilina, P. O. Hviezdoslava 26
 
VEREJNÁ VYHLÁŠKA
 
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti
 
Adresát písomnosti: meno a priezvisko: Juraj Vanák, trvalý pobyt: 015 01 Rajec, Hviezdoslavova 1072/5
Písomnosť: Výkaz nedoplatkov číslo 1433687313, zo dňa 2.10.2014
Miesto uloženia: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., pobočka Žilina, P. O. Hviezdoslava 26.
 
Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dni odo dňa vyvesenia tohto oznámenia vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni, a. s., pobočka Žilina v čase úradných hodín.
Kontaktná osoba pobočky: Gabriela Vidrová, č.tel.041/2824207
 
V prípade, že si adresát písomnosti v lehote 15 dni od vyvesenia tohto oznámenia uloženú písomnosť neprevezme, posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň jej doručenia.
 
                                                                                                     Ing. Katka Hlavatá
                                                                                                 poverená vedením pobočky
 
Vyvesené 27.10.2014
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa