Mesto Rajec
SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok
Námestie SNP 2/2 , 015 01 Rajec

č.j.01/2349/2014;  dňa 7.10.2014
 
Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a pozvanie k ústnemu jednaniu
 
Meno (názov) a adresa žiadateľa: Slovak Telekom a.s.
                                                      Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
                                    v zastúpení: Profi-NETWORK Slovakia a.s.
                                                      Bratislavská 117/48, 911 05 Trenčín

podal dňa 27.8.2014 žiadosť o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby na stavbu:
 
MTS rozš. Rajec S. Chalupku 3 x 12 b.j.

v meste Rajec, ul. S. Chalupku v katastrálnom území : Rajec na pozemkoch C KN parcel. číslo : 1722, 1724/1, 1721/1, 1772/2, 1774/2, 2165, 2160, 2158/17, 2162/3, 2158/9, 2158/2, 2158/12, 2158/13, 2158/21, 2158/16, 2158/29 k.ú. Rajec.

Mesto Rajec, v zastúpení primátorom Ing. Jánom Rybárikom, ako miestne a vecne príslušný stavebný úrad podľa zákona 416/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov a podľa §117 zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a doplnkov posúdil žiadosť o vydanie územného rozhodnutia v zmysle §35 a §37 ods.1 stavebného zákona a v súlade s ust. §36 ods. 1, 4 stavebného zákona oznamuje začatie konania o umiestnení stavby všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom.

Zároveň nariaďuje na prerokovanie žiadosti:
ústne jednanie dňa 3. novembra 2014 o 10:00 hodine
na Mestskom úrade v Rajci , malá zasadačka na 1.poschodí.

Účastníci konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr pri ústnom jednaní, inak k nim nebude prihliadnuté.V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány. Ak účastníci konania v určenej alebo predĺženej lehote (§36 ods. 3 stavebného zákona) neoznámia svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasia.
 
Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na Oddelení výstavby a životného prostredia Mestského úradu v Rajci, stavebný úrad pred dňom ústneho jednania v stránkové dni a pri ústnom jednaní .
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa §36 ods. 4 stavebného zákona. Toto oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Rajec.
 
Vybavuje : Ďurčanská, tel. 5076515
 
                                                                                                                        Ing. Ján Rybárik
                                                                                                                     primátor mesta Rajec
Doručí sa :
Profi-NETWORK Slovakia a.s., Bajkalská 28, Bratislava
MO SR, Agentúra správy majetku ČSA 7, Banská Bystrica
MV SR, Centrum podpory, oddelenie telekom.služieb, 9.mája 1, B. Bystrica
MDVRR SR, odd. oblastného hygienika, Hviezdoslavova 48, Žilina
MO SR, sekcia majetku a infraštruktúry, Kutuzovova 8, Bratislava
MZ SR, Inšpektorát kúpeľov a žriediel, Limbová 2, Bratislava
Krajský pamiatkový úrad, Mar. nám. 19, Žilina
ORPZ, ODI, Veľká okružná 31, Žilina
OR HaZZ, Nám. požiarnikov 1, Žilina
OÚ, odbor CD a PK, Predmestská 1613, Žilina
OÚ, odbor krízového riadenia, J. Kráľa 4, Žilina
OÚ ŽP, M.R. Štefánika 1, Žilina
SSC, IVSC, M. Rázusa 104/A, Žilina
UPC s.r.o., Ševčenkova 36, Bratislava
Telefonica O2 Slovakia s.r.o., Eisteinova 24, Bratislava
Orange Sl. a.s., Metodova 8, Bratislava
SVP š.p., I. Krasku 834, Piešťany
SEVAK a.s. Bôrická cesta 1960, Žilina
SPP – distribúcia a.s., Závodska cesta 26, Žilina
Slovak Telekom a.s., Poštova 1, Žilina
SSE-D. a.s., Pri Rajčanke 2927, Žilina
Energotel a.s., J. Milca 756/44, Žilina
Murárik Ladislav a Eva, S. Chalupku 1087, Rajec
Čerňanský Jozef a Alena, S. Chalupku 1087, Rajec
Hodas Ján a Mária, S. Chalupku 1087, Rajec
Macek Gustáv a Oľga, S. Chalupku 1087, Rajec
Záň Ladislav a Marta, S. Chalupku 1087, Rajec
Babčan Jozef a Ivana, S. Chalupku 1087, Rajec
Špánik Jozef a Adriana, S. Chalupku 1087, Rajec
Slaboňová Štefánia, S. Chalupku 1087, Rajec
Urbanec Miloš, K. Kašjaka 69/19, Raj. Teplice
Kráľová Jana, S. Chalupku 1087, Rajec
Peknušiak Jozef, S. Chalupku 1087, Rajec
Mičudová Beata a Galko Anton, S. Chalupku 1087, Rajec
Kotríková Eva, 1. mája 444, Rajec
Rybárová Žofia, S. Chalupku 731, Rajec
Rybár Štefan, S. Chalupku 731, Rajec
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa