Oznámenie o uložení zásielky - Štefan Bielko

MESTO RAJEC
Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22
 
V Rajci 30.09.2014
OZNÁMENIE
 
Mesto Rajec oznamuje občanovi Štefan Bielko,  trvale bytom Rajec, že na Mesto Rajec mu bola dňa 30.09.2014 doručená listová zásielka, ktorej odosielateľom je Sociálna poisťovňa a.s., pobočka Žilina, so sídlom Antona Bernoláka 53, 010 01 Žilina.
Oznámenie o uložení zásielky si môže menovaný prevziať na MsÚ Rajec v kancelárii č. 2 na  1. poschodí,
v pracovných dňoch od 8:00 – 11:00 hod. a od 12:00 – 15:00 hod. v stredu do 16.00 hod.
 
Toto oznámenie bude vyvesené na dobu 15 dní.
                                                                                                                     Ing. Ján Rybárik v.r.
                                                                                                                     primátor mesta
Potvrdenie o dobe vyvesenia:
Toto oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli Mesta Rajec od 30.09.2014 do 15.10.2014
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa