Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta Rajec

Mestské zastupiteľstvo mesta Rajec
 
1. v y h l a s u j e

v zmysle § 18a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov štvrtok 25. septembra 2014 za deň konania voľby hlavného kontrolóra mesta Rajec (ďalej aj hlavný kontrolór), ktoré sa uskutočnia v zasadačke MsÚ na 1. poschodí, Námestie SNP 2/2.

2. u r č u j e

a) nasledovné požiadavky, ktoré kandidát na funkciu hlavného kontrolóra mesta Rajec

musí spĺňať:

- kvalifikačné predpoklady :  ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie,
- morálna bezúhonnosť

ďalšie predpoklady, ktoré budú výhodou pre uchádzača (ale nie podmienkou pre účasť vo voľbe) :
- prax minimálne 10 rokov, z toho v územnej samospráve minimálne 5 rokov,
- prax v kontrolnej činnosti verejnej správy minimálne 2 roky,

požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti :
- zodpovednosť, presnosť, dôslednosť, samostatnosť, komunikatívnosť, flexibilita,

počítačové znalosti :
- Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet

odborné znalosti :
- Znalosť právnych predpisov z oblasti hospodárenia mesta, rozpočtových a príspevkových organizácií a znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa činnosti územnej samosprávy minimálne v rozsahu znalosti legislatívy:
Zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov; zákon NR SR č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v z.n.p.; zákon NR SR č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; zákon NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov; zákon NR SR č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov; zákon NR SR č. 552/2003 Z.z o výkone práce vo verejnom záujme v z.n.p.; zákon č.. 311/ 2001 Z.z Zákonník práce v znení neskorších predpisov; Ústava SR, zákon NR SR č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov; zákon NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; zákon NR SR č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v z.n.p.; zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v z.n.p.; zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov; zákon NR SR č. 283/2002 o cestovných náhradách v z.n.p.; zákon NR SR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z.n.p.; zákon NR SR č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) v z.n.p.; zákon NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v z.n.p.

b) Náležitosti písomnej prihlášky na funkciu hlavného kontrolóra mesta Rajec v súlade s § 18a,ods.3 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.; ktorá obsahuje najmä :
- osobné údaje kandidáta:
meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko, kontaktné údaje (e-mail, telefón) ,
 
- písomný súhlas kandidáta so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle §11 zákona NR SR č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. na účely voľby hlavného kontrolóra.

Ďalšie doklady, ktoré je kandidát povinný pripojiť k prihláške :
1. overená kópia dokladu o dosiahnutom najvyššom vzdelaní,
2. výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
3. profesijný životopis s prehľadom doterajších zamestnaní, funkčného zaradenia a odbornej praxe,
4. motivačný list so zameraním sa na zdokumentovanie predpokladov na profesionálny výkon kontrolnej činnosti,
5. čestné prehlásenie kandidáta , že nevykonáva funkciu uvedenú v § 18 ods. 2 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p, resp.; že sa jej vzdá do nástupu do funkcie hlavného kontrolóra mesta,
6. informáciu o tom, či ku dňu podania prihlášky kandidát podniká alebo vykonáva inú zárobkovú činnosť alebo je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť,
7. čestné prehlásenie kandidáta o pravdivosti všetkých údajov uvedených v požadovaných dokladoch.

Termín, miesto a spôsob podania prihlášky :
Prihlášku s požadovanými dokladmi je potrebné v zalepenej obálke s označením „Voľba HK – NEOTVÁRAŤ“ doručiť doporučeným listom na adresu:
Mestský úrad v Rajci, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec alebo osobne do podateľne Mestského úradu v Rajci najneskôr 11.septembra 2014 do 14,00 hod. (rozhodujúci je dátum doručenia do podateľne Mestského úradu v Rajci osobne alebo prostredníctvom pošty).

 
3. s c h v a ľ u j e

1) spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra mesta Rajec verejným hlasovaním,

2) dĺžku osobnej prezentácie kandidáta na funkciu hlavného kontrolóra mesta Rajec pred hlasovaním o voľbe hlavného kontrolóra v trvaní najviac 10-tich minút, ktorej cieľom je dokumentovať odbornú a komunikačnú pripravenosť kandidáta na výkon funkcie hlavného kontrolóra. Poslanci mestského zastupiteľstva môžu uchádzačovi po jeho prezentácií položiť otázky. Jednotliví kandidáti sa budú prezentovať v abecednom poradí (podľa priezviska).

4. u r č u j e

výkon funkcie hlavného kontrolóra na plný úväzok s nástupom do práce dňom 1.10.2014.
 


V Rajci, dňa 15. augusta 2014                                                                           Ing. Ján Rybárik  v. r.
Vyvesené: dňa 15. augusta 2014                                                                      primátor mesta Rajec
 
 
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa