Oznámenie o uložení zásielky - František Slaboň

MESTO RAJEC
Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22
 
V Rajci 07.08.2014
OZNÁMENIE
 
Mesto Rajec oznamuje občanovi František Slaboň,  trvale bytom Rajec, že na Mesto Rajec mu bola dňa 07.08.2014 doručená listová zásielka, ktorej odosielateľom je JUDr. Anna Kecerová Veselá, advokátka, so sídlom Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec.
Oznámenie o uložení zásielky si môže menovaný prevziať na MsÚ Rajec v kancelárii č. 2 na  1. poschodí,
v pracovných dňoch od 8:00 – 11:00 hod. a od 12:00 – 15:00 hod. v stredu do 16.00 hod.
 
Toto oznámenie bude vyvesené na dobu 15 dní.
                                                                                                                     Ing. Ján Rybárik v.r.
                                                                                                                     primátor mesta
Potvrdenie o dobe vyvesenia:
Toto oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli Mesta Rajec od 07.08.2014-22.08.2014
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa