Oznámenie o výsledku obchodnej verejnej súťaže

zverejnené: 09.07.2012
Oznámenie o výsledku obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod nehnuteľnosti domu č.s. 288 a ním zastaveného pozemku parcela č. 1220/2 KNC a pozemku parcela č. 1221/2 KNC v Rajci ... viac informácií
 
Oznámenie o výsledku obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod nehnuteľnosti pozemku parcela č. 1218 KNC v Rajci. ... viac informácií
 
Výzva na podávanie návrhov na uzavretie zmluvy Mesto Rajec,vyhlasuje podľa ust. § 281 zákona č. 513/1991 Zb. ObZ v znení neskorších predpisov a podľa ust. § 9a, ods. 1, písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov na podávanie návrhov na uzavretie kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva majetku mesta, teľností,ktoré sa nachádza v katastrálnom území Rajec a to: -pozemku parcely číslo 1218 KN-C, druh ostatné plochy o výmere 44 m2, v hraniciach podľa geometrického plánu číslo 43432611-25/2012 vyhotoveného dňa 2.4.2012 Ing. Radomírom Blažekom, - Geodetic. ... viac informácií
 
Výzva na podávanie návrhov na uzavretie zmluvy Mesto Rajec, vyhlasuje podľa ust. § 281 zákona č. 513/1991 Zb. ObZ v znení neskorších predpisov a podľa ust. § 9a, ods. 1, písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov obchodnú verejnú súťaž na podávanie návrhov na uzavretie kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva majetku mesta,to nehnuteľností,ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území Rajec a to: - domu súpisné číslo 288 postavenom na KNC parcele č.1221/2 - pozemku parcela č. 1221/2 KN-C, druh pozemku zastavané plochy nádvoria o výmere 117 m2, zapísané na liste vlastníctva č.1500 - pozemku parcela č. 1220/2 KN-C, druh ostatné plochy o výmere 249 m2 podľa geometrického plánu číslo 43432611-25/2012 dňa 2.4.2012 ... viac informácií
 
Mesto Rajec, ponúka na odpredaj hnuteľný majetok - náradie a pomôcky z presťahovaného Fitness centra, MŠ Mudrochova, Rajec.
 
Oznámenie o výsledku obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod nehnuteľnosti domu č.s. 1084 a ním zastaveného pozemku parcela č.718 KNC v Rajci. ... viac informácií
Snímka z mapy.
Fotosnímky objektu.
 
Nehnuteľnosť, ktorá sa nachádza v katastrálnom území Rajec. Nehnuteľnosť je dom číslo súpisné 288, ktorý je postavený na pozemku;  parcela číslo 1221/2 KN-C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 117 m2.
... viac informácií
Snímka z mapy.
Fotosnímky objektu.
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa