Rozhodnutie - Stavebné povolenie "Skládka odpadov Rajec - Šuja, odvodnenie skládky PDO

MESTO RAJEC
Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22
 
V Rajci 14.07.2014
OZNÁMENIE
 
Mesto Rajec oznamuje o doručení rozhodnutia Slovenskou inšpekciou životného prostredia - Inšpektorát životného prostredia Žilina, Legionárska 5, 012 05 Žilina vo veci zmeny "Integrovaného povolenia - Skládka odpadov Rajec - Šuja" č.1746/770090103/282-Chy, zo dňa 28.06.2004.
Predmetom zmeny Integrovaného povolenia je:
- doplnok v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd; povolenie na uskutočnenie vodnej stavby; udelenie súhlasu na uskutočnenie stavby
- stavebné povolenie na stavbu "Skládka odpadov Rajec - Šuja, odvodnenie skládky PDO"

 
Toto oznámenie bude vyvesené na dobu 15 dní.
                                                                                                                     Ing. Ján Rybárik v.r.
                                                                                                                     primátor mesta
Potvrdenie o dobe vyvesenia:
Toto oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli Mesta Rajec od 14.07.2014 do 29.07.2014
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa