MESTO RAJEC
Organizačné pokyny Rajeckého jarmoku 2014
1. Usporiadateľ:   Mesto Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec
2. Miesto konania jarmoku: Námestie SNP, ul. Bielisko, ul. Kukučínova, ul. M. R. Štefánika
3. Deň konania jarmoku:   9. august 2014
4. Vstup na trhové miesto:
- vstup na trhové miesto je od ulice M.R.Štefánika (pri Penzione Dubová)
- do priestoru jarmočniska sa predávajúci môže presunúť po zaregistrovaní podľa bodu 9. písm. a) čís. 1), 2), 3) tohto predpisu a zaplatení dane za užívanie verejného priestranstva (ďalej len daň) za svoje predajné miesto,
- vstup predávajúceho na trhové miesto a stavanie stánkov je možné dňa 09.08.2014 od 05:00 hod. do 08:00 hod. v smere od vstupu na Námestie SNP - podľa pokynov organizátorov a Mestskej polície
- výstup áut z Námestia SNP je cez ulice Bielisko a Kukučínová
5. Rezervácia miesta
- predávajúci, ktorý sa prihlási na jarmok, si môže zarezervovať miesto na trhovom mieste,
- podmienkou rezervácie miesta na trhovom mieste je žiadosť a doručenie dokladov podľa bodu 9. písm. a) čís. 1), 2), 3) tohto predpisu,
- po dodaní týchto dokladov mu organizátor pošle potvrdenie o rezervácii miesta, ktorým sa preukáže pri vstupe na trhové miesto,
- miesto musí obsadiť najneskôr do 07:30 hod. v deň konania jarmoku, inak bude pridelené inému predávajúcemu,
- predávajúci, ktorý má rezervované miesto využije vstup na trhové miesto od pohostinstva Krištál,
- vstup na trhové miesto je možný až po zaplatení dane
6. Oficiálny začiatok jarmoku - sobota 09.08.2014 od 08:00 hod.
Do tejto hodiny je predávajúci povinný:
- zaparkovať auto mimo jarmočniska do 08:00 hod. na niektorú z vyhradených parkovacích plôch, výnimku má len ten predávajúci, ktorý si zaplatil poplatok za vozidlo
- v čase do 09:00 hod. si môže predávajúci, ktorý vyparkuje auto z trhového miesta, vyzdvihnúť zálohový poplatok za auto oproti potvrdeniu Mestskou políciou  v budove MsÚ, na 1. poschodí v kancelárii na čísle dverí 22
7. Priebeh jarmoku:
- miesto, ktoré mu pridelí organizátor, alebo má rezervované je predávajúci povinný dodržať
- organizátor jarmoku si vyhradzuje právo nevpustiť do priestoru jarmočniska ďalších predávajúcich, ak sú zóny určené pre jarmok obsadené
- pri predaji občerstvenia je možné poskytnúť predávajúcemu napojenie na elektrickú energiu
- všetky elektrické zariadenia a spotrebiče, ktoré majú byť pripojené, musia spĺňať všetky bezpečnostné a protipožiarne opatrenia a mať potrebnú dokumentáciu
- napojenie elektronickej registračnej pokladnice na zdroj elektrického prúdu si predávajúci zabezpečuje vlastnými prostriedkami
- hygienické prenosné zariadenia sú dostupné: za budovou MsÚ Rajec, na stálom trhovisku na Námestí A. Škrábika v bunke správcu trhoviska, v budove Mestského múzea
- pitná voda je dostupná: na parkovisku za budovou MsÚ, na Námestí SNP, na stálom trhovisku na Námestí A. Škrábika v bunke správcu trhoviska
8. Priestor jarmočniska je rozdelený na zóny:
- zóna "A" : predaj spotrebného tovaru
- zóna "O" : občerstvenie
- zóna "R" : ľudoví remeselníci
- zóna "D" : atrakcie pre deti
- zóna "S" : športové potreby a oblečenie
9. Predávajúci je povinný
a) pred každým predajom výrobkov a poskytovaním služieb na trhových miestach, ktoré sú v správe Mesta Rajec, nahlásiť sa u správcu trhových miest a predložiť:
  1) oprávnenie na podnikanie (živnostenský list, výpis z obchodného registra)
  2) v prípade predaja potravinárskych výrobkov predložiť rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotnictva,
  3) fotokópiu strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy elektronickej registračnej pokladnice, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového identifikačného čísla a daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice alebo priložiť čestné vyhlásenie s uvedením ustanovení osobitného predpisu, že nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať elektronickú registračnú pokladnicu,
  4) zaplatiť daň podľa bodu 13. tohto predpisu,
b) predávať výrobky a poskytovať služby len na mieste, ktoré mu bolo pridelené správcom trhového miesta,
c) označiť svoje predajné zariadenie (menom, priezviskom a adresou alebo názvom a sídlom firmy),
d) dodržiavať trhový poriadok trhoviska a príležitostného trhu,
e) používať elektronickú registračnú pokladnicu, ak osobitný predpis neustanovuje inak,
f) udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb v čistote, po skončení predaja zanechať predajné miesto čisté a upratané,
g) zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou,
h) vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim spotrebiteľovi kontrolu správnosti váženia,
i) predávať výrobky v predpísanej alebo schválenej akosti, hygienicky nezávadné,
j) vylúčiť z predaja zdravotne závadné, neznámeho pôvodu, aj čiastočne narušené alebo zjavne znehodnotené požívatiny,
k) nesmie klamať spotrebiteľa, alebo uvádzať nepravdivé, zavádzajúce a nejasné údaje o poskytovanom tovare,
l) predviesť spotrebiteľovi výrobok, ak to povaha výrobku umožňuje,
m) riadne informovať spotrebiteľa o vlastnostiach predávaných výrobkov, alebo charaktere poskytovaných služieb, o spôsobe použitia a údržby výrobku a o nebezpečenstve, ktoré vyplýva z jeho nesprávneho použitia alebo údržby, o podmienkach uchovávania a skladovania, ako aj o riziku súvisiacom s poskytovanou službou,
n) dodržiavať hygienické predpisy predaja výrobkov a poskytovania služieb,
o) nesmie žiadnym spôsobom diskriminovať zákazníkov, rezervované výrobky musí riadne označiť s uvedením doby rezervovania,
p) zakazuje sa predaj nekvalitného tovaru a tovaru, pri ktorom sa nepreukáže spôsob jeho nadobudnutia alebo jeho pôvod,
q) predávajúci zodpovedá za hodnoverné preukázanie spôsobu nadobudnutia tovaru a materiálu.
10. Predávajúci je povinný dodržať jednotlivé ustanovenia zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon), č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č.178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, č. 289/2008 Zb. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov, č.18/1996 Zb. o cenách v znení neskorších predpisov, ako aj pokyny RÚVZ v Žiline.
11. Porušenie trhového poriadku sa prejednáva podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
12. Hrubé porušenie trhového poriadku (obsadenie inej plochy ako bola určená), prípadne neuposlúchnutie organizátora jarmoku bude mať za následok ukončenie predaja trhovníka a bude riešené ako priestupok podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, § 24 ods.1, za ktorý je možné uložiť pokutu.
13. Sadzobník za užívanie verejného priestranstva počas konania jarmokov:
- občerstvenie 3,40 €/m2/deň
- cukrovinky, cukrová vata, perníky, zmrzlina 2,00 €/m2/deň
- zelenina, ovocie 2,00 €/m2/deň
- spotrebný tovar - textil, obuv, drogéria, hračky, priemyselný tovar, plasty, bižutéria 3,40 €/m2/deň
- ľudové remeslá 0,40 €/m2/deň
- vlastné výrobky 1,40 €/m2/deň
- atrakcie - nafukovací hrad, autíčka (okrem kolotočov) 1,40 €/m2/deň
- poplatok za motorové vozidlo v priestore jarmoku, t.j. Námestie SNP, ul.Bielisko, ul.Kukučínová pri trhovom stánku platí poplatník pri vjazde do priestoru konania jarmoku 2,00 €/m2/deň
- paušálny poplatok za pripojenie a spotrebu elektrickej energie spotrebičmi pre výrobu a poskytovanie občerstvenia 20,00 €/deň
 
 
 
V Rajci, 09.06.2014
Kontakt: 041/5076519, 5076512                                                                     Ing. Ján Rybárik v.r.
                                                                                                                      primátor mesta
 Príloha:
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa