Oznámenie o uložení zásielky - Ľubomír Balcer

MESTO RAJEC
Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22
 
V Rajci 19.05.2014
OZNÁMENIE
 
Mesto Rajec oznamuje občanovi Ľubomír Balcer, trvale bytom Rajec, že na Mesto Rajec mu bol dňa 19.05.2014 doručená doporučená listová zásielka, ktorej odosielateľom je Český telekomunikační úřad, so sídlom Velké náměstí 1, 500 03 Hradec Králové.
Oznámenie o uložení zásielky si môže menovaný prevziať na MsÚ Rajec v kancelárii č. 2 na  1. poschodí,
v pracovných dňoch od 8:00 – 11:00 hod. a od 12:00 – 15:00 hod. v stredu do 16.00 hod.
 
Toto oznámenie bude vyvesené na dobu 15 dní.
                                                                                                                     Ing. Ján Rybárik v.r.
                                                                                                                     primátor mesta
Potvrdenie o dobe vyvesenia:
Toto oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli Mesta Rajec od 19.05.2014 do 03.06.2014
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa