Verejna vyhláška - Oznámenie o začatí konania

MESTO RAJEC
Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec

OZNAM
 
Skládka odpadov Rajec – Šuja odvodnenie skládky PDO – verejná vyhláška
 
 
Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, Legionárska 5, 012 05 Žilina na žiadosť: Skládka odpadov Rajeckého regiónu, združenie Námestie SNP 18, 015 01 Rajec oznamuje začatie konania zmeny integrovaného povolenia č. 1746/770090103/282-Chy z 28.06.2004 vo veci povolenia stavby: Skládka odpadov Rajec – Šuja odvodnenie skládky PDO.
 
Mesto Rajec ako dotknutá obec v zmysle §11 ods. 3 pís. c) zákona o IPKZ oznamuje verejnosti zverejnenie oznámenia o začatí konania povolenia stavby s nasledovnými prílohami:
      -  Žiadosť SIŽP.
      -  Stručné zhrnutie údajov o stavbe.
      -  Výzvy verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, možnosti podať si prihlášku, možnosti vyjadrenia sa k začatiu konania.
      -  Mapovú prílohu.
      -  Sprievodnú a technickú správu stavby (web. stránka mesta).
 
Dokumenty sú prístupné na:
     -  Mestskom úrade v Rajci, oddelení výstavby č.d. 5 na I. poschodí v čase stránkových hodín.
     -  webovom sídle mesta.
     -  Slovenskej inšpekcii životného prostredia, Legionárska 5, 012 05 Žilina, II. poschodie v pracovných dňoch v čase od 7,30 hod. do 15,30 hod, kontakt: 041/5075116 (dohodnúť termín návštevy)
 
Vaše vyjadrenie môžete doručiť do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia na MsÚ Rajec na adresu:
Slovenská inšpekcia životného prostredia,
Inšpektorát životného prostredia Žilina,
Odbor integrovaného povoľovania,
Legionárska 5, 012 05 Žilina
 
V Rajci, 12.5.2014

                                                                                                                 Bc. Júlia Tomčíková v.r.
                                                                                                                 Vedúca oddelenia výstavby
Spis: 238/2014/0VS-1368
Zverejnené na úradnej tabuli a webovej stránke dňa 12.5.2014
 
Príloha:
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa