MsZ - Mestská rada

 
Mestská rada
§ 13 - Štatút mesta Rajec

  • Mestské zastupiteľstvo môže zriadiť mestskú radu. Mestská rada je zložená z poslancov, ktorých volí mestské zastupiteľstvo na celé funkčné obdobie. Mestskú radu a jej členov môže mestské zastupiteľstvo kedykoľvek odvolať. Spôsob volieb upravuje rokovací poriadok mestského zastupiteľstva.
  • Počet členov mestskej rady tvorí tretinu počtu poslancov. V zložení mestskej rady sa prihliada na zastúpenie politických strán, politických hnutí a nezávislých poslancov v mestskom zastupiteľstve.
  • Mestská rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom mestského zastupiteľstva. Plní úlohy podľa rozhodnutia mestského zastupiteľstva.
  • Mestská rada sa schádza podľa potreby, najmenej raz za tri mesiace. Jej zasadnutie zvoláva a vedie primátor alebo zástupca primátora, ak tak neurobí primátor.
  • Mestská rada je spôsobilá rokovať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov rady.
    Na prijatie uznesenia mestskej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých jej členov.

Mestská rada - volebné obdobie 2010 - 2014

Ing. Jozefa Blažeková
Mgr. Peter Hanus
Ing. Gustáv Mucha
  Gabriel Špánik
Mgr. Michal Šupka
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa