KFTS Factory construction & remodeling project - zámer

MESTO RAJEC
Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec

OZNAM
 
KFTS Factory construction & remodeling project - zámer
 
     Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie na podnet spoločnosti HESCON s.r.o. Námestie Sv. Anny 20C/7269 , 911 11 Trenčín predložil zámer: KFTS Factory construction & remodeling project (vybudovanie výrobného závodu na lisovanie plastov, ul. Fučíková s.č. 335) v zmysle zákona 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov.
      Mesto Rajec ako dotknutá obec oznamuje verejnosti zverejnenie zámeru, ktoré je prístupné na Mestskom úrade v Rajci, oddelení výstavby č.d. 5 na 1. poschodí v čase stránkových hodín.
Vaše pripomienky k zámeru môžete doručiť na adresu: Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Námestie M.R. Štefánika 1, 010 01 Žilina do 21 dní odo dňa zverejnenia tohto oznamu
 
V Rajci, 5.5.2014

                                                                                                                 Bc. Júlia Tomčíková v.r.
                                                                                                                 Vedúca oddelenia výstavby
Spis: 234/2014/0VS-132
Zverejnené na úradnej tabuli a webovej stránke dňa 6.5.2014
 
Príloha:
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa