Výberové konanie na vymenovanie riaditeľa Základnej školy, Lipová 2, Rajec

 
Primátor Mesta Rajec
 
podľa ustanovenia §3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
v y h l a s u j e
výberové konanie na vymenovanie riaditeľa
Základnej školy, Lipová 2, Rajec
 
Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky:
- kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky požadované na druh a typ školy podľa vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
- najmenej 5 rokov pedagogickej praxe v zmysle § 3 ods. 5 písm. b) zákona č. 596/2003 Z.z.
- absolvovanie prvej kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady podľa § 3ň61 ods. 7 zákona č. 317/2009 Z.z.
- bezúhonnosť podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 317/2009 Z.z.
- zdravotná spôsobilosť podľa § 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 317/2009 Z.z.
- ovládanie štátneho jazyka podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 317/2009 Z.z.
- orientácia v aktuálnych otázkach školskej výchovy a vzdelávania
- základná znalosť problematiky riadenia a ekonomiky
- znalosť súvisiacej legislatívy (právne normy upravujúce problematiku školstva – riadenie, hospodárenie, pôsobnosť, kompetencie škôl a školských zariadení, výchovno-vzdelávací proces a pod.)
- základy práce s počítačom a schopnosť používať internet
- predloženie písomného návrhu koncepcie rozvoja školy ZŠ, Lipová2, Rajec podľa § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. (v rozsahu maximálne 4 strany)
- riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti
- referencie z predchádzajúcej praxe
- flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť
- vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu
-
dobré výsledky dosahované v odbornej práci – napr. metodická spolupráca, publikovanie, úspešne zrealizované projekty z oblasti výchovy a vzdelávania a pod. (potrebné zdokladovať)
 
Zoznam požadovaných dokladov:
- písomná žiadosť o účasť na výberovom konaní
- overené kópie dokladov o vzdelaní
- doklad o absolvovaní I. atestácie alebo jej náhrady
- potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe
- štruktúrovaný profesijný životopis (prípadne doplnený o doklad o absolvovaní ďalšieho vzdelávania, publikačná činnosť, súpis realizovaných projektov aj s odkazom na referenčnú osobu)
- písomný návrh vlastnej koncepcie riadenia a rozvoja základnej školy
- výpis registra trestov (nie starší ako tri mesiace)
- lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa a vedúceho pedagogického zamestnanca
- ďalšie doklady preukazujúce špeciálne znalosti alebo osobnostné predpoklady
- písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle § 7 ods. 1 a 2 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
-
čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti
 
Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:
Žiadosť (prihlášku) a potrebné doklady do výberového konania doručte:
do 23.5.2014 na adresu Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec v zalepenej obálke, označenej heslom „Výberové konanie ZŠ - neotvárať„ a s uvedením odosielateľa.
Prihlášky uchádzačov, ktoré nebudú obsahovať požadované doklady, alebo boli doručené po stanovenom termíne, nebudú do výberového konania zaradené.
Prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady výberová komisia oznámi termín a miesto výberového konania osobne písomne najmenej 7 dní pred jeho konaním.
 
Ďalšie informácie:
Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec, 041/5076520, e-mail: msu@rajec.sk
 
V Rajci, 14.4.2014
                                                                                                            Ing. Ján Rybárik v.r.
                                                                                                              primátor mesta
Príloha:
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa