Organizačný poriadok Mestského úradu v Rajci

ORGANIZAČNÝ PORIADOK
Mestského úradu v Rajci

Primátor mesta v zmysle § 13 ods. 4 písm. d) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení vydáva tento Organizačný poriadok Mestského úradu v Rajci.
§ 1
1. Organizačný poriadok Mestského úradu v Rajci je základnou organizačnou právnou normou mestského úradu a je záväzný pre všetkých zamestnancov pracujúcich na mestskom úrade.
2. Organizačný poriadok upravuje vnútornú organizáciu úradu, najmä jeho organizačné členenie, pôsobnosť a vnútornú právomoc jednotlivých útvarov, zásady riadenia, zásady organizačnej štruktúry úradu a tiež ich vzájomné vzťahy.
3. Tento organizačný poriadok platí pre zamestnancov, ktorí sú v pracovno - právnom alebo obdobnom vzťahu k Mestu Rajec, ktoré vystupuje ako právnická osoba.
PRVÁ HLAVA
Právne postavenie MESTSKÉHO ÚRADU

§ 2
1. Mestský úrad je výkonným orgánom mestského zastupiteľstva a primátora mesta.
2. Mestský úrad nemá právnu subjektivitu. Je zložený zo zamestnancov mesta, ktorí sú zamestnancami vo verejnej správe.
3. Mestský úrad zabezpečuje:
a) odborné, administratívne a organizačné veci súvisiace s plnením úloh mestského zastupiteľstva a primátora, ako aj orgánov zriadených mestským zastupiteľstvom,
b) zabezpečuje písomnú agendu orgánov mesta a orgánov mestského zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností mesta,
c) zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie mestského zastupiteľstva, mestskej rady a komisií,
d) vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí primátora vydaných v správnom konaní,
e) vykonáva nariadenia, uznesenia mestského zastupiteľstva a rozhodnutia primátora,
f) zabezpečuje ďalšie úlohy týkajúce sa preneseného výkonu štátnej správy v zmysle platných právnych predpisov.
4. Usmerňuje v zmysle prijatých uznesení mestského zastupiteľstva organizácie a zariadenia mesta.
5. Mestský úrad má sídlo v Rajci, Nám. SNP 2/2.
DRUHÁ HLAVA
POSTAVENIE PRIMÁTORA MESTA, ZÁSTUPCU PRIMÁTORA
A HLAVNÉHO KONTROLÓRA VO VZŤAHU K MESTSKÉMU ÚRADU

§ 3
PRIMÁTOR MESTA
1. Primátor je najvyšším výkonným a štatutárnym orgánom mesta, ktorý schvaľuje vnútorné riadené dokumenty, rozhoduje o všetkých veciach správy mesta s výnimkou tých, ktoré sú vo výlučnej kompetencii mestského zastupiteľstva.
2. Primátor vo vzťahu k mestskému úradu vykonáva a plní najmä tieto úlohy:
a) vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok MsÚ, poriadok odmeňovania zamestnancov mesta, informuje MsZ o vydaní a zmenách organizačného poriadku MsÚ,
b) vykonáva správu mesta v súlade so zákonmi, Štatútom mesta Rajec, všeobecne záväznými nariadeniami mesta,
c) zastupuje mesto vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
d) zvoláva a vedie zasadnutia mestského zastupiteľstva a mestskej rady a podpisuje ich uznesenia,
e) poveruje a odvoláva zástupcu primátora, vymenúva a odvoláva prednostu MsÚ, riaditeľov rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených mestom po schválení v mestskom zastupiteľstve,
f) rozhoduje o personálnych a platových náležitostiach zamestnancov mesta na MsÚ a riaditeľov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,
g) udeľuje plnú moc k zastupovaniu mesta v právnych záležitostiach.
§ 4
ZÁSTUPCA PRIMÁTORA MESTA
Primátora mesta zastupuje zástupca primátora, ktorého poveruje a odvoláva primátor mesta. Zástupca primátora mesta zastupuje primátora mesta v rozsahu určenom primátorom mesta v písomnom poverení.
§ 5
HLAVNÝ KONTROLÓR MESTA
Hlavného kontrolóra volí mestské zastupiteľstvo a jemu je za výkon svojej činnosti zodpovedný.
Hlavný kontrolór mesta je zamestnancom mesta a vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa zákona o výkone prác vo verejnom záujme.
Rozsah kontrolnej činnosti upravuje zákon:
- SNR č. 369/1990 Zb. obecnom zriadení,
- NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Hlavný kontrolór najmä:
- kontroluje plnenie úloh mesta v rámci rozsahu svojej právomoci,
- kontroluje plnenie uznesení mestského zastupiteľstva,
- kontroluje dodržiavanie zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri nakladaní a hospodárení s majetkom mesta,
- kontroluje príjmy, výdavky a finančné operácie mesta,
- kontroluje vybavovanie sťažností a petícií,
- kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení mesta.
Kontrolnej činnosti podlieha:
- mestský úrad,
- rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené mestom,
- právnické osoby, v ktorých má mesto majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom mesta alebo ktorým bol majetok mesta ponechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúceho sa tohto majetku,
- osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu mesta účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.
Hlavný kontrolór
- pri výkone hore uvedených úloh je oprávnený nahliadať do účtovných dokladov, ako aj iných dokumentov mesta v rozsahu kontrolnej činnosti,
- je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom mestského zastupiteľstva alebo primátorovi.
Hlavný kontrolór mesta v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. obecnom zriadení pri výkone kontrolnej činnosti postupuje podľa pravidiel, ktoré ustanovuje zákon NR SR č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite.
Hlavný kontrolór v súlade so zákonom NR SR č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite vykonáva následnú finančnú kontrolu.
Kontrolná činnosť sa nevzťahuje na konanie, v ktorom o právach, právnom chránených záujmoch alebo o povinnostiach právnických alebo fyzických osôb rozhoduje mesto v správnom konaní
Hlavný kontrolór okrem kontrolnej činnosti plní najmä tieto úlohy:
- predkladá mestskému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v meste obvyklým,
- vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu mesta a k návrhu záverečného účtu mesta pred jeho schválením v mestskom zastupiteľstve,
- predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,
- predkladá mestskému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku,
- spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými mestu zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,
- preveruje dodržanie podmienok mesta vyplývajúcich zo zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy pred prijatím návratných zdrojov financovania.
Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach mestského zastupiteľstva a mestskej rady s hlasom poradným; môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených mestským zastupiteľstvom.
TRETIA HLAVA
ORGANIZÁCIA MESTSKÉHO ÚRADU
§ 6
1. Mestský úrad je zložený z pracovníkov mesta.
2. Na čele mestského úradu je prednosta mestského úradu.
3. Mestský úrad sa člení na oddelenia:
  1. sekretariát primátora a prednostu
  2. oddelenie správne, matrika
  3. oddelenie finančné a správy mestského majetku
  4. oddelenie výstavby a životného prostredia
  5. oddelenie Mestskej polície Rajec
4. Pokiaľ tento organizačný poriadok nevymedzí príslušnosť pre vykonanie niektorých činností, vybavuje vec oddelenie, ktoré obvykle príbuzné činnosti vykonáva a v sporných prípadoch rozhoduje prednosta úradu.
§ 7
PREDNOSTA MESTSKÉHO ÚRADU
1. Prednosta mestského úradu je zamestnancom mesta, ktorého vymenúva a odvoláva primátor mesta, ktorému za svoju činnosť zodpovedá.
2. V dobe neprítomnosti primátora je prednosta oprávnený vykonávať pracovné činnosti štatutárneho orgánu na základe písomného poverenia primátorom.
3. Prednosta mestského úradu plní najmä tieto úlohy:
a) organizuje prácu mestského úradu,
b) riadi, organizuje a kontroluje hospodársku činnosť mestského úradu,
c) stará sa o ochranu a hospodárenie s majetkom mesta,
d) je oprávnený konať vo veciach obchodných, administratívno-právnych, ktoré sa týkajú mestského úradu, pokiaľ nie sú týmto organizačným poriadkom zverené primátorovi, prípadne iným zamestnancom mesta,
e) stará sa o skvalitňovanie kvalifikačnej štruktúry zamestnancov mestského úradu
f) organizuje, riadi a vykonáva v súčinnosti s primátorom základné práce v čase nebezpečenstva alebo ohrozenia
g) podpisuje spolu s primátorom zápisnice zo zasadnutí mestského zastupiteľstva,
h) zúčastňuje sa zasadnutí mestského zastupitelstva a mestskej rady s hlasom poradným,
4. Prednosta mestského úradu plní aj ďalšie úlohy, ktoré mu uloží mestské zastupiteľstvo a primátor, ktoré sú primerané jeho pracovnému zaradeniu.
§ 8
VEDÚCI ODDELENIA
1. Vedúceho oddelenia vymenúva, príp. poveruje do funkcie primátor mesta.
2. Vedúci oddelení sú podriadení prednostovi MsÚ a primátorovi mesta.
3. Vedúci oddelenia priamo riadi a zodpovedá za činnosť oddelenia. Metodicky usmerňuje a koordinuje pracovné činnosti riadeného oddelenia. Zodpovedá :
- za riešenia a realizáciu úloh mestského úradu patriacich do jeho pôsobnosti,
- za účelné hospodárenie a využívanie rozpočtových prostriedkov,
- za dodržiavanie ochrany hospodárskeho a služobného tajomstva,
- za včasné, správne a komplexné plnenie úloh oddelenia,
- za vypracúvanie stanovísk, interných predpisov odborných a metodických pokynov v riadenej oblasti,
- vykonáva kontrolnú činnosť v kompetencii oddelenia,
- odborné konzultácie súvisiace s činnosťou oddelenia,
- zabezpečuje dodržiavanie právnych predpisov v rámci oddelenia,
- podáva návrhy na systematizáciu pracovných miest zamestnancov oddelenia,
- vypracúva pracovné náplne zamestnancov oddelenia,
- vypracúva návrhy na všeobecne záväzné nariadenie týkajúce sa príslušného oddelenia.
§ 9
ZAMESTNANCI MESTSKÉHO ÚRADU
1. Práva a povinnosti zamestnancov mestského úradu sú upravené v Zákonníku práce, Zákone o výkone prác vo verejnom záujme a v predpisoch na ich vykonanie, ako aj v ďalších všeobecne záväzných právnych predpisoch a v Pracovnom poriadku Mestského úradu Rajec,
2. Práva a povinnosti zamestnancov mestského úradu sú zakotvené tiež v pracovnej zmluve, vo vnútroorganizačných normatívnych právnych aktoch a v pokynoch a príkazoch primátora,
ŠTVRTÁ HLAVA
OBSAHOVÁ NÁPLŇ ČINNOSTÍ ORGANIZAČNÝCH ÚTVAROV MsÚ
§ 10
Oddelenia mestského úradu sú základnými organizačnými útvarmi na čele s vedúcim. Jednotlivé oddelenia medzi sebou úzko spolupracujú pri plnení úloh, ktoré pre ne vyplývajú.
§ 11
ODDELENIE SPRÁVNE, MATRIKA
1. Zasadnutia mestského zastupiteľstva, mestskej rady
- zabezpečuje po stránke organizačnej, technickej a obsahovej prípravu zasadnutí mestského zastupiteľstva a mestskej rady, vrátane sústredenia a rozoslania materiálov a odborných podkladov na tieto zasadnutia,
- zabezpečuje vyhotovovanie zápisníc z rokovania mestskej rady a mestského zastupiteľstva, vyhotovovanie uznesení týchto orgánov a ich rozoslanie príslušným nositeľom úloh,
- zodpovedá za zverejnenie prijatých uznesení z rokovania mestského zastupiteľstva na úradnej tabuli mesta a webovej stránke mesta,
- zodpovedá za zverejnenie zápisnice z rokovania mestského zastupiteľstva na webovej stránke mesta,
- vedie evidenciu uznesení mestského zastupiteľstva a mestskej rady,
- vedie evidenciu orgánov mestského zastupiteľstva,
- pripravuje podklady na odmeny poslancom, členom komisií.
2. Voľby, referendá a zhromaždenia občanov
- zabezpečuje po stránke organizačnej a technickej verejné zhromaždenia občanov,
- zabezpečuje prípravu a priebeh volieb primátora mesta a poslancov mestského zastupitelstva,
- zabezpečuje prípravu a priebeh volieb do orgánov samosprávnych krajov na území mesta,
- zabezpečuje prípravu a priebeh volieb do NR SR na území mesta,
- zabezpečuje prípravu a priebeh voľby prezidenta na území mesta,
- zabezpečuje prípravu a priebeh konania referenda na území mesta,
- zabezpečuje prípravu a priebeh konania volieb do Európskeho parlamentu,
- zabezpečuje prípravu a priebeh sčítania ľudu, domov a bytov v súčinnosti so štatistickými orgánmi SR podľa osobitných predpisov na území mesta.
3. Sťažnosti
- vedie centrálnu evidenciu sťažností,
- vybavuje sťažnosti, ktoré sa týkajú činnosti oddelenia,
- vybavuje petíciu, ktorá sa týka činnosti oddelenia.
4. Evidencia obyvateľstva
- prihlasuje občanov na trvalý pobyt,
- vystavuje štatistické hlásenie o sťahovaní,
- prihlasuje občanov na prechodný pobyt,
- zrušuje záznam o trvalom a prechodnom pobyte,
- po obdržaní odhlasovacieho lístka a na základe avíz, získaných z REGOB odhlasuje občanov z trvalého pobytu,
- vykonáva zmenu pobytu občanov v mieste bydliska,
- zaznamenáva všetky zmeny v evidencii a to : uzavretie manželstva, úmrtie, rozvod, zmeny mena a priezviska, udelenie štátneho občianstva, narodenie dieťaťa. Uvedené zmeny zaznamenáva na prihlašovacích lístkoch, zmeny týkajúce sa pobytu občanov zaznamenáva aj v Registri obyvateľov SR,
- vystavuje prihlasovací lístok na trvalý pobyt po udelení štátneho občanstva,
- vydáva potvrdenia o trvalom pobyte, poslednom spoločnom bydlisku manželov k návrhu na rozvod manželstva,
- na základe písomnej žiadosti právnickej alebo fyzickej osoby poskytuje údaje o pobyte občana a ďalších žiadaných informácií o občanovi,
- vedie evidenciu obyvateľov, ktorí boli prepustení zo štátneho zväzku SR, ktorí si zvolili štátne občianstvo SR a ktorým bolo udelené štátne občianstvo SR,
- oznamuje skutočnosti, ktoré majú význam pre rozhodovanie o udelení štátneho občanstva,
- spracúva k 30.6. kalendárneho roka menný zoznam všetkých občanov – mužov, ktorí majú v meste trvalý pobyt a v kalendárnom roku dovŕšia 18 rokov veku pre príslušnú vojenskú správu,
- oznamuje exekútorovi na jeho písomnú žiadosť údaje potrebné na vykonanie exekúcie,
- uverejňuje na žiadosť exekútora podstatný obsah vyhlášky pri exekúcii predajom nehnuteľností,
- urýchlene vybavuje dožiadania orgánov činných v trestnom konaní,
- zabezpečuje označovanie ulíc a iných verejných priestranstiev a vedie ich evidenciu,
- určuje stavbám súpisné a orientačné číslo a vedie ich evidenciu,
- zaznamenáva všetky zmeny v evidencii na evidenčných listoch,
- vedie evidenciu pridelených indexov domov,
- vydáva rozhodnutia o určení súpisných a orientačných čísel,
- vydáva oznámenia o určení, zmene alebo zrušení súpisného čísla,
- vystavuje hlásenia o pridelení, zmene a zrušení čísiel a názvov ulíc pre Centrálny register obyvateľov,
- vydáva stanovisko o veku stavby,
- spravuje úradnú tabuľu Mestského úradu v Rajci, zabezpečuje zverejňovanie VZN, uznesení mestského zastupiteľstva, oznamov, vyhlášok a pod.
5. Personálna agenda
- zabezpečuje komplexne personálnu agendu zamestnancov Mesta Rajec (mestský úrad),
- predkladá návrhy na zaraďovanie zamestnancov do platových tried a stupňov,
- predkladá návrhy na zmenu zaradenia zamestnancov do platových tried a stupňov, predkladá návrh na odmeny pre zamestnancov v zmysle § 20 zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení v znení neskorších predpisov,
- vedie evidenciu žiadostí o prijatie do zamestnania,
- vybavuje písomnosti týkajúce sa personálnej agendy,
- vedie evidenciu dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru,
- pripravuje podklady na výpočet platu primátora mesta,
- predkladá návrh na určenie platu primátora mesta.
6. Správa budovy MsÚ a Radnice
- zabezpečuje správu budovy MsÚ a radnice,
- vyhotovuje zmluvy o nájme nebytových priestorov v budove MsÚ a Radnice,
- vystavuje faktúry za prenájom nebytových priestorov v budove MsÚ a Radnice,
- zabezpečuje drobnú údržbu, vykurovanie a upratovanie MsÚ a Radnice,
- zabezpečuje evidenciu vlastných a nájomných priestorov v budove MsÚ a Radnice.
7. Klub dôchodcov
- zabezpečuje správu budovy klubu dôchodcov,
- napomáha pri organizovaní činnosti v klube dôchodcov.
8. Motorové vozidlá
- zabezpečuje údržbu a prevádzku motorových vozidiel MsÚ,
- zabezpečuje servisné prehliadky motorových vozidiel MsÚ,
- vedie evidenciu jázd motorových vozidiel MsÚ.
9. Sociálna oblasť
- poskytuje jednorazové peňažné dávky sociálne odkázaným občanom a sociálne pôžičky,
- zodpovedá za čerpanie poskytnutých sociálnych dávok,
- navrhuje jednorázové peňažné a vecné dávky sociálnej pomoci na úhradu nevyhnutných životných potrieb,
- vydáva rozhodnutia o poskytovaní jednorázovej dávky občanom v hmotnej núdzi,
- vedie evidenciu občanov, ktorým bola poskytnutá jednorázová dávka v hmotnej núdzi,
- vykonáva šetrenie v rodinách,
- vykonáva sociálnu posudkovú činnosť,
- zabezpečuje opatrovateľskú službu odkázaným občanom,
- pripravuje a predkladá materiály odborným komisiám pri mestskom zastupiteľstve,
- pripravuje a predkladá materiály na prerokovanie v mestskej rade a v mestskom zastupiteľstve v súlade so zákonmi a Všeobecne záväznými nariadeniami mesta,
- zabezpečuje komplexne výkon opatrovateľskej služby v Meste Rajec a obciach, ktoré sú zlúčené v SOcÚ,
- koordinuje a kontroluje zamestnancov mesta, ktorí vykonávajú opatrovateľskú službu,
- zodpovedá za správnosť, úplnosť a včasné odovzdanie podkladov pre výpočet mesačnej mzdy pre zamestnancov mesta, ktorí vykonávajú opatrovateľskú službu,
- zodpovedá za správnosť a úplnosť podkladov pri rozhodovaní o poskytnutí sociálnej služby,
- zodpovedá za správnosť pri výpočte platenia úhrady za poskytnutú opatrovateľskú službu,
- poskytuje základné sociálne poradenstvo,
- vykonáva sociálnu posudkovú činnosť,
- vyhotovuje posudky o odkázanosti na sociálnu službu (ust. § 51 zákona o sociálnych službách),
- vyhotovuje rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu,
- pripravuje podklady na uzatváranie zmlúv o poskytovaní sociálnej služby,
- vedie evidenciu posudkov o odkázanosti na sociálnu službu, evidenciu rozhodnutí a evidenciu prijímateľov sociálnej služby,
- spracováva štatistické údaje za zverený úsek a zodpovedá za ich správnosť,
- pri výkone svojej funkcie postupuje v súlade s ust. § 94 zákona o sociálnych službách (spracúvanie osobných údajov).
10. Úsek BOZP, PO a CO
- vedie evidenciu BOZP,
- zabezpečuje školenia a preškolenia zamestnancov mesta na úseku BOZP,
- vedie evidenciu CO,
- vedie evidenciu PO.
11. Občianske záležitosti
- organizačne a výkonne zabezpečuje občianske obrady a slávnosti (uvítanie detí, civilné sobáše, životné jubileá, jubilejné svadby, deň matiek, dni seniorov a iné), vedie o nich agendu a zabezpečuje zápisy do pamätnej knihy mesta,
- organizačne a metodicky sa podieľa na všetkých akciách a podujatiach združenia, zastupuje mesto na podujatiach ZPOZ,
- podieľa sa na príprave metodických materiálov a príspevkov, vedie a zabezpečuje zápisy do pamätnej knihy ZPOZ.
12. Matrika
- vedie knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí a index zápisov do matričných kníh,
- vykonáva dodatočné záznamy do matrík o zmene alebo doplnení údajov v zápisoch na základe verejných listín vydaných súdmi a inými orgánmi štátnej správy,
- plní úlohy súvisiace s uzavretím manželstva, prípravou vykonania obradu uzavretia manželstva pred matričným úradom, prípravou a posudzovaním dokladov na uzavretie manželstva pred orgánmi cirkvi alebo náboženskej spoločnosti,
- vydáva povolenie na žiadosť o uzavretie manželstva na inom ako príslušnom matričnom úrade alebo na ktoromkoľvek inom mieste,
- prijíma súhlasné vyhlásenia rodičov o určení otcovstva k dieťaťu a o voľbe jeho štátneho občianstva podľa medzinárodných zmlúv a vykonáva o tom záznam do matriky,
- prijíma oznámenia manželky po rozvode manželstva o prijatí predchádzajúceho priezviska, oznámenia o doplnení 2. a 3. mena alebo ubratí a zmene poradia mena a vydáva o tom potvrdenie,
- overuje odpisy listín a podpisov na listinách, vedie knihy na overovanie odpisov a podpisov,
- zabezpečuje vydávanie iných potvrdení o údajoch zapísaných v matrike a vyhotovuje výpisy z matrík za účelom výmeny matrík podľa medzinárodných zmlúv,
- podáva oznámenia na súd v prípade, ak nie je určené otcovstvo súhlasným vyhlásením rodičov a návrhy na určenie mena alebo priezviska dieťaťa, ak sa rodičia nedohodli na mene alebo priezvisku,
- plní oznamovaciu povinnosť o matričných udalostiach a zmenách o osobnom stave príslušným orgánom podľa osobitných predpisov.
13. Správa a údržba počítačových sietí
- zabezpečuje prevádzku a údržbu výpočtovej techniky mestského úradu,
- zabezpečuje správu počítačovej siete mestského úradu,
- zabezpečuje prevádzku a údržbu kancelárskej techniky mestského úradu,
- zabezpečuje správu webovej stránky mesta,
- poskytuje technickú pomoc pri spracovaní rôznych dokumentov a materiálov.
14. Ostatné činnosti
- v súčinnosti s ostatnými oddeleniami vypracúva návrhy vnútroorganizačných predpisov,
- zabezpečuje nákup kancelárskych a čistiacich potrieb,
- vedie skladovú evidenciu kancelárských a čistiacich potrieb,
- overuje odpisy listín a podpisov na listinách, vedie knihy na overovanie odpisov a podpisov.
§ 12
ODDELENIE FINANČNÉ A SPRÁVY MESTSKÉHO MAJETKU
1. Príprava dokumentácie
- vypracováva interné smernice a zásady hospodárenia,
- vypracováva v spolupráci s jednotlivými referátmi tvorbu všeobecne záväzných nariadení,
- pripravuje poistné zmluvy,
- vedie a spracováva agendu sociálneho fondu,
- predkladá podklady k úverom a sleduje úverové zaťaženie mesta,
- pripravuje interné doklady,
- vykonáva predbežnú finančnú kontrolu,
- vedie evidenciu pokút vyrubených Obvodným úradom a spolupracuje pri ich vymáhaní,
- spracováva a vydáva rozhodnutia podľa zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ustanovenia,
- spracováva individuálne licencie na prevádzkovanie hazardných hier prevádzkovaných prostredníctvom výherných prístrojov podľa ustanovenia § 3 odst. 2 písm. d) zákona o hazardných hrách,
- vykonáva dozor nad dodržiavaním zákona o hazardných hrách a podmienok v individuálnej licencie pre prevádzkovanie výherných hracích prístrojov.
2. Majetok
- vedie podrobnú evidenciu dlhodobého hmotného a nehmotného majetku, pozemkov a drobného majetku,
- spracováva agendu spojenú s prevodom v majetku na základe rozhodnutí a zmlúv,
- pripravuje podklady k mesačnému zaúčtovaniu odpisov dlhodobého hmotného a nehmotného majetku,
- pripravuje podklady k mesačnému zaúčtovaniu zaradeného a vyradeného majetku,
- spracováva agendu spojenú so zverením majetku do správy mestským organizáciám,
- predkladá podklady na spracovanie pohybov majetku,
- vypracováva v spolupráci s jednotlivými referátmi rozhodnutia o vyradení majetku,
- pripravuje inventarizáciu – pokyn, spracovanie a uzavretie inventarizácie.
3. Dane a poplatky
- vykonáva správu miestnych daní z nehnuteľnosti, za psa, za užívanie verejného priestranstva, za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje, za ubytovanie a za miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,
- preberá a kontroluje dane a poplatky podané daňovníkom a následné spracúva agendu v zmysle všeobecne záväzného nariadenia do databázy,
- spracováva podané žiadosti o úľavu na dane a poplatok za komunálny odpad,
- vyrubuje dane a poplatok za komunálny odpad platobným výmerom,
- zisťuje úhrady daní a poplatkov a zasiela daňovníkom a poplatníkom výzvy na nedoplatky za bežný rok aj z predchádzajúce obdobia,
- priebežne vykonáva kontroly, pripravuje podklady k exekúciám a pohľadávky postupuje na právne vymáhanie.
4. Rozpočet a programový rozpočet
- zostavuje návrh rozpočtu a programového rozpočtu mesta v spolupráci s ostatnými oddeleniami mestského úradu,
- vedie evidenciu rozpočtu a programového rozpočtu, zapracováva zmeny,
- predkladá prehľady o plnení rozpočtu a programového rozpočtu,
- zabezpečuje kontrolu plnenia rozpočtu a programového rozpočtu, vypracováva rozbory a správy o plnení rozpočtu a programového rozpočtu
- zostavuje monitorovacie, hodnotiace a záverečné správy programového rozpočtu,
- zabezpečuje v spolupráci s ostatnými oddeleniami mestského úradu financovanie úloh a hospodárenie v súlade s rozpočtovými pravidlami a ostatnými predpismi.
5. Financovanie a fakturácia
- zabezpečuje úlohy týkajúce sa zriaďovania účtov v peňažných ústavoch, dispozičného oprávnenia, podpisových vzorov a iných úloh určených právnymi predpismi a pokynmi peňažných ústavov,
- obstaráva platobné a zúčtovacie styky, bankové dispozície, prevody finančných prostriedkov a vykonáva kontroly bankových dokladov,
- vedie operatívnu evidenciu dodávateľských a odberateľských faktúr,
- po preskúmaní vecnej a formálnej správnosti faktúr vykonáva predkontáciu t.j. označí účty na ktorých sa účtovný prípad zaúčtuje, pridelí ekonomickú a funkčnú klasifikáciu a zaradí výdavok do príslušného programu,
- denne vykonáva obraty v pokladni mesta, podľa predložených dokladov klientmi a zamestnancami mesta,
- zoraďuje prílohy k obratom v pokladni a kontroluje doklady,
- zabezpečuje financovanie sociálneho fondu.
6. Mzdy
- zabezpečuje mzdovú agendu mestského úradu,
- mesačne spracováva mzdy a iné nároky vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov všetkých zamestnancov mesta vrátane dohôd o vykonaní práce,
- mesačne vypracováva výkazy do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní,
- zabezpečuje odvodové povinnosti vyplývajúce z právnych predpisov,
- vykonáva ročné zúčtovania dane a ročné zúčtovanie zdravotných poisťovní,
- vedie agendu v oblasti miezd.
7. Školstvo
- zúčastňuje sa na prerokovaní výsledkov hospodárenia v rozpočtových organizáciach a spracováva agendu,
- koordinuje činnosť v rozpočtových organizáciách,
- vedie agendu škôl a školských zariadení,
- vedie evidenciu zriaďovacích listín škôl a školských zariadení,
- pripravuje návrhy súvisiace so zriaďovaní, zrušením škôl a školských zariadení,
- vypracováva všeobecne záväzné nariadenia pre školy a školské zariadenia,
- vypracováva metodické usmernenia pre školy a školské zariadenia,
- pripravuje podklady pre normatívne financovanie základnej školy,
- pripravuje podklady pre originálne financovanie školských zariadení.
8. Príspevkové organizácie
- zúčastňuje sa na prerokovaní výsledkov hospodárenia v príspevkových organizáaciach a spracováva agendu,
- koordinuje činnosť v príspevkových organizáaciach.
9. Ekonomika
- zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy po finančnej stránke,
- vedie účtovníctvo v súlade so zákonom 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
- vedie účtovnú dokumentáciu,
- otvára a uzatvára účtovné knihy v sústave podvojného účtovníctva,
- pripravuje účtovný rozvrh a vedie účtovníctvo podľa platnej účtovnej osnovy,
- po preskúmaní vecnej a formálnej správnosti dokladov vykonáva predkontáciu t.j. označí účty na ktorých sa účtovný prípad zaúčtuje, pridelí ekonomickú a funkčnú klasifikáciu a zaradí výdavok do príslušného programu a pohyby zaúčtuje,
- spracováva účtovnú agendu a údaje z jednotlivých modulov v spolupráci s referátmi,
- zabezpečuje finančné usporiadanie hospodárenia mesta,
- zostavuje štvrťročné, ročné účtovné výkazy a poznámky,
- pripravuje podklady k záverečnému účtu a zostavuje záverečný účet,
- vyhotovuje výročnú správa,
- predkladá výkazy vrátane RO a PO na daňový úrad v súlade s opareniami MF SR,
- spracováva konsolidovanú účtovnú závierku, koordinuje činnosť v konsolidovanom celku,
- vyhotovuje výročnú správu a poznámky ku konsolidovanej účtovnej závierke,
- predkladá výkazy za konsolidovaný celok na daňový úrad v súlade s opareniami MF SR.
10. Spoločný obecný úrad
- pripravuje zmluvy, zasadnutia starostov a  koordinuje činnosť,
- zostavuje návrh rozpočtu a predkladá na schválenie starostom obcí,
- sleduje a kontroluje čerpanie rozpočtu,
- predkladá vyúčtovanie hospodárenia,
- zabezpečuje fakturáciu,
- zabezpečuje mzdovú a personálnu agendu,
- mesačne spracováva mzdy a iné nároky vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov všetkých zamestnancov vrátane dohôd o vykonaní práce,
- mesačne vypracováva výkazy do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní,
- štvrťročne spracováva daňové a štatistické výkazy,
- zabezpečuje odvodové povinnosti vyplývajúce z právnych predpisov,
- vykonáva ročné zúčtovania dane a ročné zúčtovanie zdravotných poisťovní,
- vedie agendu v oblasti miezd,
- archivuje doklady.
11. Iné
- pripravuje podklady na rokovanie finančnej komisie, vedie a spracováva agendu finančnej komisie,
- pripravuje podklady pre rokovania MR a MZ,
- spracováva štatistické výkazy,
- archivuje doklady,
- vykonáva a plní ďalšie úlohy súvisiace s dohodnutým druhom práce podľa pokynov priameho nadriadeného zamestnanca,
§ 13
ODDELENIE VÝSTAVBY A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
1. Investičná príprava a realizácia stavieb, územné plánovanie a evidencia pozemkov,
vedúca oddelenia
- usmerňuje investičnú činnosť v meste a vydáva záväzné stanoviská k investičnej činnosti v meste,
- zabezpečuje vlastné investičné akcie v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov a rozvoja mesta od prípravy až po realizáciu,
- spolupracuje so správcami nehnuteľností, ktoré sú vo vlastníctve mesta,
- zabezpečuje obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie v súlade s potrebami územného rozvoja a starostlivosti o životné prostredie v primeranom a hospodárnom rozsahu,
- sústavne sleduje, či sa nezmenili územno-technické, hospodárske a sociálne predpoklady, na základe ktorých bola navrhnutá koncepcia organizácie územia,
- preskúma schválený územný plán a obstaráva zmenu alebo doplnok územného plánu mesta,
- spolupracuje podľa potreby, ak je mesto dotknuté, s ostatnými orgánmi územného plánovania vo všetkých fázach prípravy územnoplánovacej dokumentácie a územnoplánovacích podkladov,
- vedie mapovú evidenciu, zabezpečuje jej aktualizáciu,
- vedie, aktualizuje správu majetku mesta, podieľa sa jej majetkoprávnom usporiadaní majetku mesta,
- vykonáva register obnovy pozemkov,
- vydáva stanoviská ku majetkoprávnemu usporiadaniu nehnuteľností občanov,
- pripravuje poklady ku prevodom/nájmom nehnuteľností v majetku mesta v zmysle zákona o majetku obcí (OVS, dobrovoľná dražba, priamy predaj),
- zabezpečuje doklady potrebné k majetkovoprávnemu usporiadaniu nehnuteľnosti, ako sú geometrické plány, znalecké posudky a iné doklady preukazujúce vlastníctvo,
- zabezpečuje obhliadky hodnotených nehnuteľností znalcom,
- dáva podklad pri zostavovaní rozpočtu mesta o zaradení investičnej akcie rozpočtu,
- dáva podklad pri zostavovaní rozpočtu mesta o zaradení investičnej akcie rozpočtu, sleduje čerpanie rozpočtu,
- vedie oddelenie.
2. Správa bytov, nebytových priestorov, evidencia pozemkov
- vedie evidenciu žiadostí o byty,
- vedie evidenciu zmlúv o nájme bytu,
- vykonáva zmeny v zmluvách o nájme bytu vyvolaných zo strany nájomníka alebo prenajímateľa,
- zabezpečuje údržbu bytov podľa požiadaviek,
- vedie evidenciu zmlúv o nájme nebytových priestorov, pozemkov a iného majetku mesta na území mesta okrem budovy MsÚ,
- vykonáva zmeny v zmluvách o nájme NP, pozemkov vyvolaných zo strany nájomníka alebo prenajímateľa,
- vykonáva register obnovy pozemkov,
- vedie evidenciu nehnuteľného majetku mesta (budovy, stavby, pozemky), usporadúva majetok mesta,
- zabezpečuje doklady potrebné k majetkovoprávnemu usporiadaniu nehnuteľnosti, ako sú geometrické plány, znalecké posudky a iné doklady preukazujúce vlastníctvo,
- zabezpečuje obhliadky hodnotených nehnuteľností znalcom.
3. Odpadové hospodárstvo, ochrna ovdzušia, evidencia podnikateľov
- plní úlohy vyplývajúce z činnosti orgánu ochrany ovzdušia,
- kontroluje dodržiavanie povinností prevádzkovateľov malých zdrojov,
- vydáva súhlas na vydanie rozhodnutí o povolení stavieb malých zdrojov vrátane ich zmien a rozhodnutí na ich užívanie,
- vydáva súhlas na zmeny používaných palív a surovín, na zmeny technologických zariadení malých zdrojov a na zmeny ich využívania a na ich prevádzku po vykonaných zmenách,
- ukladá prevádzkovateľom malých zdrojov opatrenia na nápravu,
- ukladá prevádzkovateľom malých zdrojov pokuty,
- môže nariadiť obmedzenie alebo zastavenie prevádzky malého zdroja,
- môže ustanoviť všeobecne záväzným nariadením zóny s obmedzením prevádzky mobilných zdrojov,
- určuje rozsah a požiadavky vedenia prevádzkovej evidencie malých zdrojov,
- môže určiť v súhlasoch podmienky prevádzkovania malých zdrojov,
- rozhoduje o ročnom poplatku za znečisťovanie ovzdušia právnickej a fyzickej osoby oprávnenej na podnikania, ktorá prevádzkuje malý zdroj znečisťovania ovzdušia,
- môže ustanoviť všeobecným záväzným nariadením podrobnosti vo veciach poplatku prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania,
- úsek odpadového hospodárstva,
- plní úlohy vyplývajúce z činnosti štátnej správy odpadového hospodárstva,
- prejednáva priestupky v odpadovom hospodárstve,
- poskytuje držiteľovi odpadu informácie o umiestnení a činnosti zariadení na nakladanie s odpadmi na území mesta,
- dáva stavebnom konaní vyjadrenie o zamýšľanom spôsobe nakladania s odpadmi zo stavebnej činnosti s výnimkou drobného stavebného odpadu,
- vydáva vyjadrenie ku konaniam o udelení súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov okrem spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov,
- vydáva vyjadrenie ku konaniam o udelení súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov okrem spaľovní a zariadení na spoluspaľovanie,
- vydáva vyjadrenie ku konaniam o udelení súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov, ak ide o zariadenia na ktoré nebol vydaný súhlas podľa § 7 ods. 1 písm. a) až c) zákona o odpadoch,
- vydáva vyjadrenie ku konaniam o udelení súhlasu na zmenu a rekonštrukciu zariadení na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov a zber odpadov alebo ich častí, na ktorých prevádzkovanie sa vydáva súhlas podľa zákona o odpadoch,
- vypracováva a aktualizuje „Program odpadového hospodárstva mesta“,
- požaduje údaje od držiteľov komunálneho odpadu v meste a každého kto nakladá s komunálnym odpadom potrebné na zostavenie na území mesta údaje potrebné na zostavenie a aktualizáciu „Programu odpadového hospodárstva mesta“,
- predkladá návrhy všeobecne záväzného nariadenia o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom v meste,
- vypracováva štatistický výkaz o komunálnom odpade z mesta,
- vybavuje podnetov občanov a právnických osôb podľa osobitných právnych predpisov v rozsahu svojej pôsobnosti,
- vybavuje petície občanov a právnických osôb podľa zákona o petičnom práve v rozsahu svojej pôsobnosti,
- na úseku evidencie podnikateľov,
- pripravuje záväzné stanoviská k podnikateľskej činnosti,
- odsúhlasuje čas predaja v prevádzkárňach a ich zmeny
4. Ochrana prírody, ochrana pred povodňami, deratizácia, údržba mestskej zelene a verejnách preistorov, rybárske lístky,
- plní úlohy vyplývajúce z činnosti orgánu ochrany prírody a krajiny,
- vykonáva v prvom stupni štátnu správu vo veciach ochrany drevín,
- dáva súhlas na umiestnenie výsadby drevín, ich druhové zloženie za hranicami zastavaného územia mesta mimo ovocného sadu, vinice, chmeľnice a záhrady,
- dáva súhlas na výrub stromov a krovitých porastov,
- vyznačuje dreviny určené na výrub,
- v súhlase na výrub drevín ukladá vykonanie primeranej náhradnej výsadby, starostlivosti o ňu alebo zaplatenie finančnej náhrady,
- vykonáva štátny dozor vo veciach, v ktorých vykonáva štátnu správu v rozsahu ustanovenom zákonom o ochrane prírody a krajiny,
- vedie evidenciu pozemkov vhodných na náhradnú výsadbu, ktorej zaradenie do evidencie vopred prerokováva s ich vlastníkmi,
- môže vydať všeobecne záväzné nariadenia, ktorým ustanoví podrobnosti ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene,
- spolupracuje so Slovenskou inšpekciou životného prostredia,
- plní úlohy na úseku ochrany pred povodňami,
- zabezpečuje aktualizáciu plánu povodňových záchranných prác,
- sleduje a eviduje potrebu výkonu povodňových záchranných prác,
- plní úlohy na úseku údržby verejnej zelene, verejných priestranstiev, deratizácia,
- zabezpečuje náplň činnosti pracovníkov na údržbe zelene mesta a verejných priestranstiev,
- zabezpečuje náradie, pomôcky, ochranné pracovné pomôcky a oblečenie,
- sleduje a zabezpečuje potrebu údržby zelene – trávnatých plôch, drevín, krov a pod na verejných priestranstvách, cintorínoch,
- sleduje a zabezpečuje potrebu údržby drobnej architektúry - detské preliezky, lavičky, smetné koše a pod. na verejných priestranstvách
- zabezpečuje konanie deratizácie ma území mesta,
- plní úlohy na úseku vydávania rybárskych lístkov, samostatne hospodáriacich roľníkov, zveri,
- zabezpečuje agendu na úseku rybárskych lístkov, vedie evidenciu,
- vedie evidenciu, vykonáva zmeny a vydáva povolenia do zápisu evidencie SHR,
- vedie evidenciu na úseku včelstiev. poškodzovania majetku občanov od zvierat.
5. Technický dozor stavieb v majetku mesta, údržba budova v majetku mesta
- zabezpečuje výkon technického dozoru nad stavbami, drobnými stavbami, stavebnými úpravami, udržiavacími prácami a stavebnými časťami stavby v majetku mesta,
- zabezpečuje pravidelnú údržbu stavieb v majetku mesta na základe svojho alebo iného podnetu,
- dáva podklad pri zostavovaní rozpočtu mesta o zaradení investičnej akcie rozpočtu,
- vykonáva dozor nad čerpaním rozpočtu stavby,
- vykonáva správu kultúrneho domu, vrátane obsadzovania nebytových priestorov,
6. Údržba metských komunikácií, dopravného značenia, verejného osvetlenia, mestského rozhlasu
- plní úlohy vyplývajúce z činnosti cestného správneho orgánu vo veciach miestnych komunikácií a účelových komunikácií:,
- rozhoduje o uzávierkach, obchádzkach a odklonoch premávky na miestnych komunikáciách,
- rozhoduje o užívaní miestnych komunikácií iným než zvyčajným spôsobom alebo na iné účely, než na ktoré sú určené (zvláštne užívanie – rozkopové povolenia),
- vydáva dodatočné rozhodnutie o zvláštnom užívaní miestnej komunikácie pri odstraňovaní porúch na podzemných vedeniach a určuje podmienky uvedenia miestnej komunikácie do pôvodného stavu,
- spolupracuje s dopravným inšpektorátom vo veciach bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky,
- určuje so súhlasom dopravného inšpektorátu použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na miestnych komunikáciách,
- vydáva súhlas na použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na účelových komunikáciách,
- oovoľuje používanie prenosných zvislých dopravných značiek a prenosných dopravných zariadení na miestnych komunikáciách,
- zabezpečuje správu, údržbu a prevádzku miestnych komunikácií vrátane dopravných značení a dažďových vpustí,
- zabezpečuje správu, prevádzku, údržbu a opravu verejného osvetlenia,
- zabezpečuje správu, prevádzku, údržbu a opravu mestského rozhlasu,
- zabezpečuje technický dohľad pri realizácii investičných stavieb - chodníkov, MK, verejného osvetlenia, mestského rozhlasu,
- vedie konanie a vydáva povolenie informačného, reklamného a propagačného zariadenia, pokiaľ sa umiestňujú na miestach viditeľných z verejných priestorov,
- vybavuje podnetov občanov a právnických osôb podľa osobitných právnych predpisov v rozsahu svojej pôsobnosti,
- vybavuje petície občanov a právnických osôb podľa zákona o petičnom práve v rozsahu svojej pôsobnosti,
- zabezpečuje náplň činnosti pracovníkov – údržbár a vodič.
7. Úsek stavebného poriadku pre obce
- zabezpečuje výkon prenesených úloh štátnej správy na úseku stavebného poriadku pre zmluvné obce v zmysle „Zmluvy o zriadení Spoločného obecného úradu“,
- plní úlohy vyplývajúce z činnosti stavebného úradu,
- vedie územné konanie a vydáva územné rozhodnutie,
- vedie konanie o zmene právoplatného územného rozhodnutia a rozhoduje o predĺžení platnosti územného rozhodnutia,
- vedie stavebné konanie a vydáva stavebné povolenie na stavby každého druhu bez zreteľa na ich stavebno-technické vyhotovenie, účel a čas trvania, ako aj na ich zmeny (t.j. prístavby, nadstavby a stavebné úpravy) s výnimkou stavieb spadajúcich do kompetencie špeciálnych stavebných úradov,
- vedie konanie a vydáva povolenie zmeny stavby pred jej dokončením,
- rozhoduje o predĺžení platnosti stavebného povolenia,
- vedie konanie a vydáva povolenie terénnych úprav,
- Vedie konanie a vydáva povolenie na ťažobné práce a im podobné alebo s nimi súvisiace práce, ak nie je príslušný iný orgán štátnej správy než stavebný úrad,
- vedie kolaudačné konanie a vykonáva kolaudáciu stavieb, na ktoré vydal stavebné povolenie a vykonáva kolaudáciu dokončených terénnych úprav, ťažobné práce a im podobné alebo s nimi súvisiace práce a informačné, reklamné a propagačné zariadenia,
- vedie konanie a vydáva povolenie na predčasné užívanie stavby,
- vedie konanie a rozhoduje o dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku pred vydaním kolaudačného rozhodnutia a vydáva súhlas k začatiu prevádzky,
- vedie konanie a vydáva povolenie zmeny v užívaní stavby, v jej prevádzkovom zariadení, v spôsobe alebo podstatnom rozšírení výroby alebo činností,
- nariaďuje údržbu stavby, terénnych úprav, práce a zariadenia,
- nariaďuje nevyhnutné úpravy na stavbe alebo stavebnom pozemku a terénnych úpravách,
- vedie konanie a nariaďuje alebo vydáva povolenie na odstránenie stavieb, terénnych úprav, ťažobných prác a im podobné alebo s nimi súvisiace práce a informačných, reklamných a propagačných zariadení,
- nariaďuje vykonať neodkladné zabezpečovacie práce alebo odstránenie stavby a zabezpečovacie práce pre terénne práce, práce a zariadenia.
- prejednáva priestupky, správne delikty právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie a rozhoduje o pokutách,
- zabezpečuje výkon štátneho stavebného dohľadu,
- sleduje všetku stavebnú činnosť v meste a dbajú, aby sa rozvíjali v súlade so zámermi územného plánovania, dozerajú na stav stavieb a kontrolujú, či sa stavby a ich zmeny, terénne úpravy, práce a zariadenia podľa stavebného zákona neuskutočňujú bez povolenia alebo v rozpore s ustanoveniami stavebného zákona,
- vydáva súhlas k povoleniu na stavbu špeciálnym stavebným úradom,
- pri výkone spravodajskej činnosti plní funkciu spravodajskej jednotky k štatistickým výkazom,
- vybavuje podnety občanov a právnických osôb podľa osobitných právnych predpisov v rozsahu svojej pôsobnosti,
- vybavuje petície občanov a právnických osôb podľa zákona o petičnom práve v rozsahu svojej pôsobnosti,
8. Úsek stavebného poriadku pre mesto rajec, vodné stavby, verejné obstarávanie
- zabezpečuje výkon prenesených úloh štátnej správy na úseku stavebného poriadku pre zmluvné obce v zmysle „Zmluvy o zriadení Spoločného obecného úradu“,
- plní úlohy vyplývajúce z činnosti stavebného úradu,
- vedie územné konanie a vydáva územné rozhodnutie,
- vedie konanie o zmene právoplatného územného rozhodnutia a rozhoduje o predĺžení platnosti územného rozhodnutia,
- na základe ohlásenia drobných stavieb, stavebných úprav, udržiavacích prác a vybraných telekomunikačných stavieb vydá písomné oznámenie, že proti uskutočneniu nemá námietky alebo určí, že ohlásenú drobnú stavbu, stavebnú úpravu a udržiavacie práce možno uskutočniť na základe stavebného povolenia,
- vedie stavebné konanie a vydáva stavebné povolenie na stavby každého druhu bez zreteľa na ich stavebno-technické vyhotovenie, účel a čas trvania, ako aj na ich zmeny (t.j. prístavby, nadstavby a stavebné úpravy) s výnimkou stavieb spadajúcich do kompetencie špeciálnych stavebných úradov,
- vedie konanie a vydáva povolenie zmeny stavby pred jej dokončením,
- rozhoduje o predĺžení platnosti stavebného povolenia,
- vedie konanie a vydáva povolenie terénnych úprav,
- vedie konanie a vydáva povolenie na ťažobné práce a im podobné alebo s nimi súvisiace práce, ak nie je príslušný iný orgán štátnej správy než stavebný úrad,
- vedie kolaudačné konanie a vykonáva kolaudáciu stavieb, na ktoré vydal stavebné povolenie a vykonáva kolaudáciu dokončených terénnych úprav, ťažobné práce a im podobné alebo s nimi súvisiace práce a informačné, reklamné a propagačné zariadenia,
- vedie konanie a vydáva povolenie na predčasné užívanie stavby,
- vedie konanie a rozhoduje o dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku pred vydaním kolaudačného rozhodnutia a vydáva súhlas k začatiu prevádzky,
- vedie konanie a vydáva povolenie zmeny v užívaní stavby, v jej prevádzkovom zariadení, v spôsobe alebo podstatnom rozšírení výroby alebo činností,
- nariaďuje údržbu stavby, terénnych úprav, práce a zariadenia,
- nariaďuje nevyhnutné úpravy na stavbe alebo stavebnom pozemku a terénnych úpravách,
- vedie konanie a nariaďuje alebo vydáva povolenie na odstránenie stavieb, terénnych úprav, ťažobných prác a im podobné alebo s nimi súvisiace práce a informačných, reklamných a propagačných zariadení,
- nariaďuje vykonať neodkladné zabezpečovacie práce alebo odstránenie stavby a zabezpečovacie práce pre terénne práce, práce a zariadenia,
- prejednáva priestupky, správne delikty právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie a rozhoduje o pokutách,
- zabezpečuje výkon štátneho stavebného dohľadu,
- sleduje všetku stavebnú činnosť v meste a dbajú, aby sa rozvíjali v súlade so zámermi územného plánovania, dozerajú na stav stavieb a kontrolujú, či sa stavby a ich zmeny, terénne úpravy, práce a zariadenia podľa stavebného zákona neuskutočňujú bez povolenia alebo v rozpore s ustanoveniami stavebného zákona,
- vydáva súhlas k povoleniu na stavbu špeciálnym stavebným úradom,
- pri výkone spravodajskej činnosti plní funkciu spravodajskej jednotky k štatistickým výkazom,
- vybavuje podnety občanov a právnických osôb podľa osobitných právnych predpisov v rozsahu svojej pôsobnosti,
- vybavuje petície občanov a právnických osôb podľa zákona o petičnom práve v rozsahu svojej pôsobnosti,
- plní úlohy vyplývajúce z činnosti štátnej vodnej správy,
- rozhoduje o vydávaní povolenia na odber povrchových a podzemných vôd pre potreby jednotlivých občanov (domácností), uskutočnenie, zmenu a odstraňovanie vodných stavieb, ktoré súvisia s týmto odberom,
- vydáva povolenia na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenia vodnej stavby súvisiacej s odberom vôd vodného toku pre potreby jednotlivých občanov,
- pri povoľovaní vodných stavieb súvisiacich s odberom vôd vodného toku pre potreby jednotlivých občanov sústavne sleduje a hodnotí ich vplyv na povrchové a podzemné vody a prihliada na záujmy rybárstva a ochrany prírody a krajiny a dbá, aby sa využívaním jednej prirodzenej vlastnosti vody neznemožnilo využívanie iných prirodzených vlastností vody,
- dáva vyjadrenie k vodnej stavbe v prípadoch, v ktorých je príslušná vydať povolenie k stavbe rodinného domu, k stavbe na individuálnu rekreáciu a na domové žumpy,
- vykonáva štátny vodoochranný dozor v rámci svojej pôsobnosti a ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov,
- vedie evidenciu o vodách,
- plní úlohy vyplývajúce so zákona o verejnom obstarávaní,
- je odborne spôsobilou osobou vo verejnom obstarávaní a zabezpečuje výkon verejného obstarávania podľa požiadaviek jednotlivých oddelení.
9. Regionálny rozvoj a cestovný ruch
- spolupracuje pri zabezpečovaní rozvojových zámerov mesta,
- vypracováva projekty a žiadosti o finančné prostriedky zo ŠF EÚ a domácich zdrojov, pravidelne vyhodnocuje plnenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta,
- zbiera informácie o možnostiach získania grantov – vyhľadáva grantové príležitosti,
- koordinuje priebeh implementácie projektov v oblasti výstavby infraštruktúry,
- pripravuje technické štúdie k projektom,
- zabezpečuje vyjadrenia a stanoviská k projektom,
- pripravuje propagačné materiály k projektom,
- spolupracuje pri administratíve a realizácií schválených projektov a grantov,
- vykonáva činnosti spojené s implementáciou projektov a monitoringom projektov,
- zabezpečuje vyjadrenia a stanoviská k projektom,
- pripravuje propagačné materiály a publicitu k projektom,
§ 14
SEKRETARIÁT PRIMÁTORA MESTA A PREDNOSTU MsÚ
- vedie agendu primátora mesta a prednostu mestského úradu,
- vybavuje agendu a spisovú agendu primátora a prednostu mestského úradu,
- zostavuje prehľad o dennom programe primátora,
- organizačne zabezpečuje prijímanie zahraničných a domácich návštev mesta,
- vykonáva sekretárske práce spojené s činnosťou primátora,
- podieľa sa na príprave zasadania MR a MZ,
- preberá a odovzdáva poštové zásielky podľa pokynov primátora a prednostu MsÚ,
- vykonáva činnosť podateľne pri osobnom podávaní žiadosti a iných písomností,
- vyhotovuje zápisnice z dôležitých ústnych jednaní primátora a prednostu MsÚ,
- zabezpečuje telefonické a poštové spojenie,
- vedie adresár orgánov samosprávy mesta,
- zabezpečuje, aby Zbierky zákonov boli prístupné na nazretie každému, kto o to prejaví záujem,
- zabezpečuje správu registratúry mestského úradu,
- zabezpečuje vyhľadávanie písomností v registratúrnom stredisku úradu na základe požiadaviek,
- vydáva fotokópie požadovaných dokladov uložených v registratúrnom stredisku podľa požiadaviek,
- prijímanie, triedenie, evidovanie a obeh a odosielanie záznamov,
- vedenie registratúrneho denníka,
- spravovanie príručnej registratúry,
- príprava vybavených a vyvedených spisov na odovzdanie do registratúrneho strediska v rámci obehu záznamov,
- vedie evidenciu vnútroorganizačných predpisov,
- vedie evidenciu zmlúv,
- vedie evidenciu dohodnutých rokovaní a predkladá primátorovi k rokovaniu príslušné podklady a materiály,
- vyhotovuje záznamy z dôležitých rokovaní u primátora a tieto archivuje,
- pripravuje a zvoláva porady primátora, vyhotovuje z týchto porád zápisnice a zaisťuje ich rozoslanie,
- sleduje a kontroluje plnenie úloh uložených primátorom,
- predkladá primátorovi došlú korešpondenciu ako aj tú, ktorú si k predloženiu vyhradil,
Zákon o slobodnom prístupe k informáciám
- vedie evidenciu žiadostí o poskytnutie informácie, doručuje ju na vybavenie zodpovedným pracovníkom,
- vybavuje žiadosti o poskytnutie informácie týkajúce sa činnosti odboru,
- zabezpečuje povinné zverejňovanie informácií na úradnej tabuli.
§ 15
MESTSKÁ POLÍCIA RAJEC
Organizáciu a pôsobnosť Mestskej polície upravuje Štatút Mestskej polície v zmysle zákona č. 564/1991 Z. z. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov.
§ 16
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Systematizácia pracovných miest tvorí základnú pracovnú normu pre uzatváranie pracovných zmlúv zamestnancov mesta. Jednotlivé pracovné činnosti tvoria prílohu pracovných zmlúv jednotlivých zamestnancov a priamo vychádzajú z organizačného poriadku a zo systematizácie pracovných miest.
2. Tento organizačný poriadok nadobúda účinnosť dňom podpísania.
3. Vydaním tohto Organizačného poriadku sa ruší Organizačný poriadok MsÚ schválený dňa 02. decembra 1999 uznesením mestského zastupiteľstva č. 83/99.
4. Organizačná štruktúra Mestského úradu v Rajci tvorí prílohu č. 1 tohto organizačného poriadku.
 
  Rajec, dňa: 30.9.2010
                                                                                                    Ing. Ján R y b á r i k  v.r.
                                                                                                           primátor mesta
 
 Organizačná štruktúra orgánov a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rajec; kliknutím na obrázok sa obrázok zobrazí vop väčom rozlíšení.
Organizačná štruktúra orgánov a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rajec.
Pozn. kliknutím na obrázok sa obrázok zobrazí vo väčom rozlíšení.
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa