Oznámenie o uložení zásielky - Peter Skupeň

MESTO RAJEC
Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22
 
V Rajci 18.02.2014
OZNÁMENIE
 
Mesto Rajec oznamuje občanovi Peter Skupeň,  trvale bytom Rajec, že na Mesto Rajec mu bolo dňa 18.02.2014 doručená listová zásielka, ktorej odosielateľom je Oddelenie železničnej polície PZ Žilina, Kysucká cesta 8212/16A, 010 01 Žilina.
Oznámenie o uložení zásielky si môže menovaný prevziať na MsÚ Rajec v kancelárii č. 2 na  1. poschodí,
v pracovných dňoch od 8:00 – 11:00 hod. a od 12:00 – 15:00 hod. v stredu do 16.00 hod.
 
Toto oznámenie bude vyvesené na dobu 15 dní.
                                                                                                                     Ing. Ján Rybárik v.r.
                                                                                                                     primátor mesta
Potvrdenie o dobe vyvesenia:
Toto oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli Mesta Rajec od 18.02.2014 do 05.03.2014
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa