Zverejnenie zámeru prevodu majetku obce odpredajom alebo nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 Zverejnenie zámeru prevodu majetku obce  odpredajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení o majetku obcí - zverejňuje zámer prevodu majetku mesta odpredajom, a to :
- nebytový priestor č. 9-24 o výmere 17 m2 nachádzajúci vo vchode 1 na prvom poschodí budovy s.č. 200 na ul. Hollého v Rajci (poliklinika),
- podiel 170/7500 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel na pozemku KNC parcela č. 1102, ...viac informácií.

 Zverejnenie zámeru prevodu majetku obce  odpredajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení o majetku obcí - zverejňuje zámer prevodu majetku mesta zámenou, a to :
- pozemok KNC parcela č. 800 – orná pôda o výmere 274 m2, KNC parcela č. 801 – záhrada o výmere 190 m2, KNC parcela č. 802 – orná pôda o výmere 813 m2 nachádzajúcich sa k.ú. Rajec v zastavenom území za rodinným domom s.č. 63 na ul. Kostolnej vedené na liste vlastníctve č. 1500 vlastníka Mesto Rajec v celosti zámenou za pozemok KNC parcela č. 1173 – orná pôda o výmere 1276 m2 nachádzajúca sa v k.ú. Rajec mimo zastavaného územia v blízkosti končiacej zástavby domov ul. Moyzesovej pri ceste do obce Ďurčiná vedená na liste vlastníctva č. 2309 vlastníka Rác Štefan a manželka Anna Rácová v celosti ...viac informácií.

Zverejnenie zámeru prenechať majetok obce do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení o majetku obcí zverejňuje zámer prenechať majetok mesta do nájmu, a to :
- pozemok KNC parcelu číslo 37/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 596 m2. Jedná sa o pozemok pred vstupom do predajne o výmere 2,97 m2 ...viac informácií.

Zverejnenie zámeru prenechať majetok obce do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení o majetku obcí zverejňuje zámer prenechať majetok mesta do nájmu, a to :
- pozemok KNC parcelu číslo 1020/7 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 76 m2, na ktorom sa nachádza 6 garáží. Jedná sa o pozemok pod garáž č. 1 o výmere 17 m2...viac informácií.

Zverejnenie zámeru prenechať majetok obce do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení o majetku obcí zverejňuje zámer prenechať majetok mesta do nájmu, a to :
- pozemok KNC parcelu číslo 467/5– zastavané plochy a nádvoria o výmere 265 m2, na ktorom sa nachádzajú garáže. Jedná sa o pozemok pod garáž o výmere 18 m2 na sídlisku JUH...viac informácií.

Zverejnenie zámeru prenechať majetok obce do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení o majetku obcí zverejňuje zámer prenechať majetok mesta do nájmu, a to :
- pozemok KNC parc. číslo 2124/32 – orná pôda o výmere 338 m2. Uvedený pozemok sa nachádza v katastrálnom území Rajec v lokalite záhradkárskej osady Tŕstie II. ...viac informácií.

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa