Riaditeľka Materskej školy, Obrancov mieru č. 400/51, Rajec
oznamuje termín a miesto podávania žiadosti a podmienky prijatia dieťaťa
na predprimárne vzdelávanie v materskej škole pre školský rok 2019/2020.

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY, OBRANCOV MIERU č. 400/51, RAJEC
 
MIESTO VYDÁVANIA ŽIADOSTI:
- Materská škola, Obrancov mieru č. 400/51, Rajec – riaditeľka MŠ,
- webové sídlo Mesta Rajec –

TERMÍN VYDÁVANIA ŽIADOSTI:
V týždni – od 01. apríla do 30. apríla 2019

TERMÍN ODOVZDANIA ŽIADOSTI:
Vyplnenú žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ odovzdá zákonný zástupca najneskôr do 30. apríla 2019.
Súčasťou žiadosti je :
- Potvrdenie o zdravotnom stave a povinnom očkovaní dieťaťa od všeobecného lekára,
- Dotazník pre zákonných zástupcov detí materskej školy

PODMIENKY PRIJÍMANIA DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY:
V zmysle zákona č. 245/2008 § 59 sa prednostne prijímajú:
1. deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku,
2. deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou,
3. deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.

Ostatné podmienky určené riaditeľom materskej školy po dohode s pedagogickou radou školy:
1. deti, ktoré k 31.augustu 2019 dovŕšia tri roky veku,
2. deti, ktoré nastúpia do materskej školy najneskôr do 15.septembra 2019,
3. ak nie je v materskej škole dostatok miesta, môže riaditeľka materskej školy uprednostniť deti s trvalým pobytom na území mesta Rajec pred uchádzačmi s prechodným pobytom v meste Rajec alebo pre uchádzačmi s iným trvalým pobytom.
4. ak nie je v materskej škole dostatok miesta, môže riaditeľka materskej školy uprednostniť deti zamestnaných rodičov pred deťmi, ktorých rodič je nezamestnaný alebo je na materskej či rodičovskej dovolenke.

Iné dôležité informácie v zmysle záväzných právnych predpisov:
Materská škola poskytuje predprimárne vzdelávanie pre deti vo veku spravidla od troch do šiestich rokov s poldennou alebo celodennou výchovou a vzdelávaním. Podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi vekovými osobitosťami detí.
Do materskej školy môže byť prijaté dieťa na predprimárne vzdelávanie aj v priebehu školského roka, v prípade že to umožňuje kapacita materskej školy.

V Rajci dňa 01.04.2019

                                                                                                               Jana Demeterová v.r.
                                                                                                              poverená vedením MŠ
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa