Projekt - PAMIATKOVÁ ZÓNA RAJEC - ÚPRAVY SPEVNENÝCH PLÔCH, ZELENE, VEREJNÉ OSVETLENIE, DROBNÁ ARCHITEKTÚRA

Projekt - PAMIATKOVÁ ZÓNA RAJEC - ÚPRAVY SPEVNENÝCH PLÔCH, ZELENE,
VEREJNÉ OSVETLENIE, DROBNÁ ARCHITEKTÚRA
Operačný program: Regionálny operačný program
Projekt spolufinancovaný z: Európskeho fondu regionálného rozvoja a štátného rozpočtu SR
Prioritná os: 4 Regenerácia sídiel
Opatrenie: 4.1 Regenerácia sídiel
Cieľ projektu: Zvýšenie konkurencieschopnosti a kultúrno-historického potenciálu mesta a s tým súvisiace zvýśenie kvality a bezpečnosti verejných priestranstiev a infraštruktúr
Začiatok aktivít: 05/2010
Ukončenie všetkých aktivít súvisiacich s projektom: 08/2011
Nenávratný finančný príspevok: 1 243 915,54 EUR
Investor, objednávateľ: Mesto Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec
Zhotoviteľ, dodávateľ: Konzorcium I.B.S, spol. s r.o., J.Vurumu 144, 010 01 Žilina
Stavebné povolenie: č.j. 1131/2009, 1132/2009 vydané Mestom Rajec zo dňa 22.05.2009
Stavebný dozor: Jaroslav Rybárik, zamestnanec Mesta
Vysúťažená a uzavretá zmluvná cena medzi Mestom Rajec a Konzorciom I.B.S, spol. s r.o., 1 393 237,17 Eur s DPH
 
  
PAMIATKOVÁ ZÓNA RAJEC - ÚPRAVY SPEVNENÝCH PLÔCH, ZELENE, VEREJNÉ OSVETLENIE, DROBNÁ ARCHITEKTÚRA
podľa schváleného projektu stavby, ktorý vypracovali Ing. arch.Stanislav Kristiník, PROKRIST, Žilina a Ing. arch. Peter Krajč, Žilina
  Fotogaléria z rekonštrukcie Námestia SNP
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa