Projekt - REKONŠTRUKCIA, ROZŠIROVANIE A MODERNIZÁCIA HASIČSKEJ STANICE V RAJCI

Projekt - REKONŠTRUKCIA, ROZŠIROVANIE A MODERNIZÁCIA HASIČSKEJ STANICE V RAJCI
Operačný program: Regionálny operačný program
Projekt spolufinancovaný z: Európskeho fondu regionálného rozvoja a štátného rozpočtu SR
Prioritná os: 4 Regenerácia sídiel
Opatrenie: 4.2 Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb
Cieľ projektu: Zníženie energetickej náročnosti objektu, zvýšenie kvality, bezpečnosti verejných priestranstiev a pracovných podmienok
Začiatok realizácie: 09/2009
Ukončenie realizácie všetkých aktivít súvisiacich s projektom: 06/2010
Nenávratný finančný príspevok: 224 429,49 EUR
Investor, objednávateľ: Mesto Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec
Zhotoviteľ, dodávateľ: Keraming, a.s., Jesenského 3839, 911 01 Trenčín
Stavebné povolenie: č.j. 01/1277/2008/ST/88-Ja zo dňa 03.11.2008, vydané Obcou Ďurčiná
Stavebný dozor: Jaroslav Rybárik
Celkové náklady projektu: 724 820,46 EUR
     Prílohy:
REKONŠTRUKCIA, ROZŠIROVANIE A MODERNIZÁCIA HASIČSKEJ STANICE V RAJCI
  Fotogaléria z rekonštrukcie, rozširovania a modernizácie Hasičskej stanice
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa