Projekt - PREVENCIA KRIMINALITY NA ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH V RAJCI

Projekt - Prevencia kriminality na základných školách v Rajci
Poskytovateľ: Obvodný úrad Žilina
Projekt spolufinancovaný z: Rozpočtových prostriedkov Obvodný úrad Žilina, Janka Kráľa 4, 010 40 Žilina z programu 06V03 - ochrana verejnéjo poriadku, bezpečnosti osôb a majetku, boj proti kriminalite podľa zákona č. 498/2010 Z.z. o štátnom rozpočte na rok 2011, podľa § 10 ods. 1 zákona č. 583/2008 z.z. a podľa uznesenia Rady vlády SR pre prevenciu kriminality č. 6/2011.
Cieľ projektu: Predchádzanie a eliminovanie trestnej činnosti v Rajci. Rozšírením pôvodného kamerového systému o dve kamery, zabezpečiť monitorovanie bezpečnosti aj v ďalších častiach mesta.
Začiatok realizácie: 05/2010
Ukončenie realizácie všetkých aktivít súvisiacich s projektom: 11/2010
Dotácia zo ŠR: 6300 EUR
Investor, objednávateľ: Mesto Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec
Zhotoviteľ, dodávateľ: ELPA ALARM s.r.o., Malá Čierna 115, 015 01 Rajec
Celkové náklady stavby: 10168,34 EUR
Výsledok projektu: Na dvoch miestnych základných školách prebiehali v období 09/2011 – 11/2011 preventívno-výchovné akcie, ktoré organizovali a viedli príslušníci Mestskej polície v Rajci. Žiakom 1. stupňa prezentovali pravidlá cestnej premávky, hovorilo sa o šikanovaní, úcte k druhým, k sebe, k verejnému majetku atď. Prebrali dopravné značky, povinnú výbavu chodca, cyklistu, korčuliara. Témy prednášok na 2. stupni ZŠ boli zamerané najmä na problematiku rôzneho druhu vandalizmu, šikanovania, preberali sa otázky sebadôvery a motivácie vynikať v užitočných činnostiach. Akcie prebiehali so žiakmi každej triedy dve vyučovacie hodiny formou powerpointovových prezentácií, diskusií a tvorivými hrami. Následne boli deti odmenené plagátmi a brožúrkami, kde bol zhrnutý obsah prednášok, upomienkovými predmetmi s odkazmi na bezpečnosť na cestách.
Na účely zabezpečenia akcií bolo v rozpočte projektu vyčlenených 1480,- Eur na IKT vybavenie (notebook, dataprojektor a projekčné plátno) a 1100,. Eur na upomienkové predmety pre žiakov.
Akcií sa zúčastnilo 888 žiakov ZŠ v Rajci a pedagogický pracovníci spolupracovali ako dozor.
  Príloha
PREVENCIA KRIMINALITY NA ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH V RAJCI
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa