Projekt - ČISTÉ MESTO

Projekt - Čisté mesto
Operačný program: Životné prostredie
Projekt spolufinancovaný z: ERDF a ŠR
Prioritná os: 3 Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy
Opatrenie: 3.1 Ochrana ovzdušia
Cieľ projektu: Zníženie miery znečistenia ovzdušia spôsobeného užívaním miestnych komunikácií
Začiatok realizácie: 03/2010
Ukončenie realizácie všetkých aktivít súvisiacich s projektom: 12/2010
Nenávratný finančný príspevok: 514 547,08 EUR
Investor, objednávateľ: Mesto Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec
Dodávateľ: REDOX, s.r.o., A. S. Jegorova 2, 984 01 Lučenec,
Celkové náklady projektu: 541 628,50 EUR
   Prílohy: 
ČISTÉ MESTO
  Fotogaléria - Projekt Čisté mesto
zverejnené: 28.02.2011
Žiadosť o zmenu projektu č. 2
Príloha č.2 Zmluvy o poskytnutí NFP; PREDMET PODPORY NFP
Rozhodnutie o zmene projektu č. Z106/3.1/2011.
     
ROZŠÍRENIE KAMEROVÉHO SYSTÉMU V RAJCI
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa