Oznámenie o uložení zásielky - Peter Rýpal

MESTO RAJEC
Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22
 
V Rajci 16.12.2013
OZNÁMENIE
 
Mesto Rajec oznamuje občanovi Peter Rýpal,  trvale bytom Rajec, že na Mesto Rajec mu bolo dňa 16.12.2013 doručená doporučená listová zásielka do vlastných rúk, ktorej odosielateľom je Okresný úrad Žilina, odbor všeobecnej vnútornej správy, Žilina.
Oznámenie o uložení zásielky si môže menovaný prevziať na MsÚ Rajec v kancelárii č. 2 na  1. poschodí,
v pracovných dňoch od 8:00 – 11:00 hod. a od 12:00 – 15:00 hod. v stredu do 16.00 hod.
 
Toto oznámenie bude vyvesené na dobu 15 dní.
                                                                                                                     Ing. Ján Rybárik v.r.
                                                                                                                     primátor mesta
Potvrdenie o dobe vyvesenia:
Toto oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli Mesta Rajec od 16.12.2013 do 31.12.2013
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa