Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva.

Pozvánka - 12.12.2013
 Primátor mesta Rajec. V zmysle § 13 ods. 4 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 12. decembra 2013 o 16.00 h  v malej zasadačke Mestského úradu v Rajci. 
 1. Kontrola plnenia uznesení.
 2. Žiadosť o posun zaplatenia dane z nehnuteľností spoločnosti CAN, s.r.o.
 3. Protest prokurátora k VZN č. 9/2012 – daň z nehnuteľností.
 4. Návrh na odpísanie pohľadávky prevzatej z Polikliniky mesta Rajec, neštátneho zdravotníckeho zariadenia.
 5. Oznámenie o zmene rozpočtu č. 15/2013.
 6. Oznámenie o zmene rozpočtu č. 16/2013.
 7. Zmena rozpočtu a programového rozpočtu MsKS rozpočtovým opatrením č. 28/2013.
Odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k zmene rozpočtu a programového rozpočtu č. 28/2013.
 8. Zmena rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec rozpočtovým opatrením č. 29/2013
Odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k zmene rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec č. 29/2013.
 9. Zmena rozpočtu a programového rozpočtu DV rozpočtovým opatrením č. 30/2013
Odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k zmene rozpočtu a programového rozpočtu DV č. 30/2013.
10. Návrhy VZN
a) Daň z nehnuteľností
b) Daň za ubytovanie
c) Daň za psa
d) Daň za nevýherné hracie prístroje a predajné automaty
e) Daň za užívanie verejného priestranstva
f) Poplatok za komunálny odpad
g) VZN o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku žiaka ZUŠ, dieťaťa MŠ a dieťa školských zariadení zriadených na území Mesta Rajec
h) Dodatok č. 4 k VZN č. 8/2012
i) VZN o odpadoch
11. Návrh rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec na rok 2014
Návrh rozpočtu a programového rozpočtu na roky 2014, 2015 a 2016
Odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k návrhu viacročného rozpočtu a programového rozpočtu mesta Rajec na roky 2014, 2015 a 2016.
12. Predaj a prenájom nehnuteľností.
13. Transformácia materských škôl.
14. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolórky mesta Rajec na 1. polrok 2014.
15. Správa o výsledku uskutočnených kontrol hl. kontrolórky mesta (november – december 2013).
16. Interpelácie.
17. Diskusia.
18. Rôzne.
                                                                                                            Ing. Ján Rybárik v.r.
                                                                                                         primátor mesta Rajec
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa