Návrh VZN, dodatkov k VZN a rozpočtu Mesta Rajec na kalendárny rok 2014

 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Rajec o odpadoch   ...viac informácií

 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Rajec o dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje na kalendárny rok 2014 ...viac informácií

  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Rajec o dani za psa na kalendárny rok 2014...viac informácií

  Návrh Všeobecne záväzného nariadenie Mesta Rajec o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2014   ...viac informácií

 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Rajec o dani za ubytovanie na kalendárny rok 2014   ...viac informácií

  Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mesta Rajec o dani za užívanie verejného priestranstva na kalendárny rok 2014 ...viac informácií

  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Rajec o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2014 ...viac informácií

  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku žiaka základnej umeleckej školy, dieťaťa materskej školy a dieťa školského zariadenia zriadených na území Mesta Rajec ...viac informácií

 Návrh Dodatku č. 4 VZN č. 8/2012 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku žiaka základnej umeleckej školy, dieťaťa materskej školy a dieťa školského zariadenia zriadených na území mesta Rajec ...viac informácií

 Návrh programového rozpočtu Mesta Rajec na rok 2014 - 2016 ...viac informácií

 Návrh rozpočtu Mesta Rajec na rok 2014 - 2016 ...viac informácií

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa