Oznam - Navýšenie ročnej ťažby dolomitu v dobývacom priestore Veľká Čierna – lom Baranová na úroveň 500 000 ton ročne - oznámenie o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

O Z N A M
 Navýšenie ročnej ťažby dolomitu v dobývacom priestore Veľká Čierna – lom Baranová
na úroveň 500 000 ton ročne - oznámenie o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
     Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky na podnet spoločnosti KSR – kameňolomy SR, s.r.o. Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen oznamuje pokračovanie v dokončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie v zmysle zákona 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov v dobývacom priestore Veľká Čierna – Baranová.

     Mesto Rajec ako dotknutá obec oznamuje verejnosti zverejnenie zámeru, ktoré je prístupné na adrese: http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/navysenie-ročnej-tazby-dolomitu-v-dobyvacom-priestore-velka-cierna-lom
alebo na Mestskom úrade v Rajci, oddelení výstavby č.d. 5 na I. poschodí v čase od 8.00 hod, do 15.00 hod. v pondelok až piatok.
 
     Verejné prerokovanie navrhovanej činnosti po dohode s obcou Veľká Čierna sa uskutoční dňa 3.12.2013 (utorok) o 13,00 hod. v sále kultúrneho dome obce Veľká Čierna.
 
     Vaše pripomienky k navrhovanej činnosti môžete doručiť na adresu: MŽP SR, odbor environmentálneho posudzovania, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava do 30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznamu a zároveň ho zaslať v elektronickej podobe na adresu: jana.miklasova@enviro.gov.sk
 
 
 
 
 

V Rajci, 25.10.2013                                                                                 Bc. Júlia Tomčíková
                                                                                                         vedúca oddelenia výstavby
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa